Errata do Regulaminu konkursu dla Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 09.03.2017 r.

Informujemy, że opublikowana została errata do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne,
Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Artykuły powiązane

 
Top