Aktualizacja Regulaminu konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Data publikacji: 16.05.2016 r.

Informujemy, iż 13 maja 2016 r. został zaktualizowany Regulaminn konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

W Regulaminie konkursu zostały doprecyzowane zapisy dotyczące przyznania punktów warunkowych w odniesieniu do ogólnych kryteriów merytorycznych nr: 1, 4, 8.

We wzorze karty oceny formalno-merytorycznej (zał. 6 do Regulaminu konkursu) skorygowano zapis odnoszący się do ogólnego kryterium podsumowującego.
W liście sprawdzającej do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ (zał. 10 do Regulaminu konkursu) doprecyzowano zapis szczegółowego kryterium dostępu dotyczącego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do kobiet.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na treść wniosków o dofinansowanie składanych w ramach niniejszego konkursu, dlatego też Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie wydłuża okresu naboru wniosków o dofinansowanie do ww. konkursu.

Komunikat oraz zaktualizowane wersje dokumentów dostępne są na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

Artykuły powiązane

 
Top