Aktualizacja Regulaminu - Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Data publikacji: 09.05.2016 r.

Informujemy, iż 9 maja 2016 r. opublikowana została informacja o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

W Regulaminie konkursu (wersja 4) zostały doprecyzowane zapisy dotyczące przyznania punktów warunkowych w odniesieniu do ogólnych kryteriów merytorycznych nr: 1, 4, 8.

We wzorze karty oceny formalno – merytorycznej (zał. 6 do Regulaminu konkursu) skorygowano zapis odnoszący się do ogólnego kryterium podsumowującego.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na treść wniosków o dofinansowanie składanych w ramach niniejszego konkursu, dlatego też Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie wydłuża okresu naboru wniosków o dofinansowanie do ww. konkursu.

Zmiany obowiązują od dnia 09.05.2016 r.

Komunikat oraz zaktualizowane wersje dokumentów dostępne są na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

Artykuły powiązane

 
Top