Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 28.09.2018 r.

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia "
Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź"

Status naboru

  • Planowany: od 2018-10-30 do 2018-11-13
 
Top