Aktualizacja Regulaminu naboru dla Poddziałania VIII.2.2 oraz Poddziałania VIII.3.4

Data publikacji: 08.02.2017 r.

Informujemy, iż 7 lutego została opublikowana:

Aktualizacja Regulaminu naboru RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17 z Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź" oraz
Aktualizacja Regulaminu naboru RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/17z Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Potrzeba aktualizacji wynika z:
1) konieczności doprecyzowania zapisów i skorygowania oczywistych omyłek w treści Regulaminów konkursów,
2) konieczności urealnienia maksymalnych cen rynkowych

Zmiany obowiązują od dnia 8 lutego 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top