Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 27.05.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje o ogłoszonym w dniu dzisiejszym (27 maja 2016 r.) konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" - Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” .

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl.

Artykuły powiązane

 
Top