Zmiana Regulaminu Konkursu dla Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 07.02.2018 r.

Informujemy, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17, ogłoszonego w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne",
Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym",
Poddziałanie IX.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne".

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top