Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 29.04.2016 r.

Informujemy o ogłoszonym w dniu 28 kwietnia 2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi konkursie nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" - Poddziałanie VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a) instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb)
b) instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia
c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy).

 

Ogólna pula środków na dofinansowanie: 47 791 443 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95%.
Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami SzOOP 2014-2020 to 200 000 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 maja do 10 czerwca 2016 roku.

 

Pełne ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

 

W dniu 11 maja 2016 roku, w siedzibie WUP w Łodzi odbędzie się spotkanie informacyjne dla instytucji zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.
Szczegóły również na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

 

 

 

 
Top