Informacja o aktualizacji załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.1

Data publikacji: 25.04.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w wyniku spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami zaistniała konieczność poprawienia zapisów Regulaminu, które mogą mieć wpływ na treść wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach niniejszego konkursu. Dokonano zmian treści pkt. 8 (str. 62-64) Regulaminu oraz wprowadzono stosowne zmiany zapisów w załącznikach 7, 8 i 9 do Regulaminu. Ponadto dokonano korekty zapisów Regulaminu w pkt 6.2 (str. 36) dostosowując je do obowiązujących procedur.

 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

Komunikat oraz zaktualizowane wersje dokumentów dostępne są na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

 
Top