Sprostowanie dotyczące konkursu „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - miasto Łódź"

Data publikacji: 14.03.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. opublikowane zostało sprostowanie dotyczące konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01- 10-001/17 z Podziałania VIII.2.2 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Z uwagi na wykrycie błędu we wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wymienionego wyżej konkursu skorygowano formułę w kolumnie pierwszej „L.p." arkusza VI „Szczegółowy budżet projektu" wniosku.

W wersji 2 formularza wniosku dokonano poprawienia błędu, w wyniku którego nie numerowały się wszystkie pozycje wydatków w ww. kolumnie.  
 
Sprostowanie wraz z załącznikiem nr 1 zostało zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu pracy w Łodzi.

 
Top