Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

 

 

Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został przyjęty na I posiedzeniu Komitetu, Uchwałą nr 1/15 KM RPO WŁ z dnia 9 czerwca 2015 r.

Na V posiedzeniu Komitetu, Uchwałą nr 13/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu działania.

Podczas X posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 9/16 KM RPO WŁ z dnia 26 września 2016 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Podczas XV posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 9/17 KM RPO WŁ z dnia 22 czerwca 2017 r. zatwierdzono zmiany w Regulaminu działania KM RPO WŁ

Podczas XVI posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 13/17 KM RPO WŁ z dnia 12 września 2017 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WL

Podczas XX posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 6/18 KM RPO WŁ z dnia 17 kwietnia 2018 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Uchwałą nr 3/20 KM RPO WŁ z dnia 2 marca 2020 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Uchwałą nr 1/21 KM RPO WŁ z dnia 11 stycznia 2021 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Podczas XXVII posiedzenia Komitetu, Uchwałą 18/21 KM RPO WŁ z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdzono zmianę Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Uchwałą nr 11/22 KM RPO WŁ z dnia 17 sierpnia 2022 r. zatwierdzono zmianę Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Poniżej zamieszczono aktualną wersję Regulaminu działania KM RPO WŁ:

Regulamin 850 KB

 

 

Data publikacji: 08.02.2016 | Kategoria: Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem i przez nią jest powoływany.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został powołany Uchwałą nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r.

Do zadań Komitetu należy w szczególności przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŁ 2014-2020) i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, a także badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WŁ 2014-2020, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia, a w szczególności:

  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznego oraz końcowego sprawozdania z wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich zmian tego planu, a także przegląd wykorzystania wyników ewaluacji;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Strategii komunikacji dla RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich jej zmian;
  • konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WŁ 2014-2020 proponowanych przez IZ RPO WŁ.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla merytorycznego wsparcia uczestników posiedzeń Komitetu oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub wnioskować o ekspertyzy niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają następujące akty prawne:

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

 
Data publikacji: 08.02.2016 | Kategoria: Komitet Monitorujący

Instytucja Zarządzająca może delegować część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczącej.

Data publikacji: 04.02.2016 | Kategoria: Dowiedz sie o instytucjach w Programie

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Data publikacji: 04.02.2016 | Kategoria: Dowiedz sie o instytucjach w Programie

 

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 opracowała "Strategię w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach regionalnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich" w ramach której wskazuje zero tolerancji dla nadużyć finansowych, w tym korupcji, przyjmując aktywne uporządkowane i ukierunkowane podejście do zagrożenia. Swoje zdecydowane zaangażowanie wyraża poprzez opracowanie i przyjęcie dokumentów i procedur, do stosowania których zobowiązani są wszyscy pracownicy. Zakres określonych działań obejmuje zapobieganie, identyfikację, zarządzanie ryzykiem, zwalczanie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia oszustwa, korupcji lub nadużycia finansowego. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 wyrażając zdecydowaną postawę w stosunku do zwalczania nadużyć kieruje się zasadą rzetelności, uczciwości, tworzy i propaguje etyczne normy zachowania przyczyniając się do budowania kultury zapobiegania i przeciwdziałania tego typu incydentom.

Jako nadużycie rozumie się oszustwo popełnione dla własnej korzyści lub przyniesienia strat drugiej stronie. Obejmuje ono szeroki zakres naruszenia prawa, choćby kradzież sprzeniewierzenie środków, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzenie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy, ukrywanie istotnych faktów i inne. Czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest intencyjność i celowość działań. W odniesieniu do wydatków z budżetu Wspólnot Europejskich nadużycia finansowe zdefiniowano jako umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące posługiwania się fałszywymi, nieścisłymi lub niekompletnymi dokumentami, zatajania informacji w celu sprzeniewierzenia, bezprawnego zatrzymania lub niewłaściwego wykorzystania środków do innych celów niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.
Jeśli zetknęli się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia związanego z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, prosimy o jego zgłoszenie:
•    pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

•    lub drogą elektroniczną, za pomocą formularza poniżej

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - formularz zgłoszeniowy

Dążąc do zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości Instytucja Zarządzająca zachęca do zapoznawania się z dokumentami i opracowaniami zamieszczonymi na stronach internetowych:

 

Data publikacji: 04.02.2016 | Kategoria: Dowiedz sie o instytucjach w Programie

Informacje dotyczące promocji i oznakowania projektów realizowanych z Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 04.02.2016 | Kategoria: Weź udział w promocji Programu

Zobacz kampanie promocyjne w mediach oraz co mówią i piszą media o RPO WŁ.

Data publikacji: 04.02.2016 | Kategoria: Weź udział w promocji Programu

Dowiedz się, jak zrealizować swój pomysł na inwestycję z pomocą Programu Regionalnego, znajdź dofinansowanie które pomoże zrealizować Twój pomysł. Następnie znajdź dofinansowanie korzystając z wyszukiwarki lub przejrzyj ogłoszenia naborów. Tu możesz sprawdzić na jakim etapie jest Twój wniosek i pobrać wzory dokumentów potrzebnych przy realizacji projektu

 

 

Data publikacji: 25.01.2016 | Kategoria: Artykuły
 
Top