Skład Komitetu Monitorującego

 

W skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych (w tym m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych, środowiska naukowego, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych).

Przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego Komitetu, zapewniając kontrolę społeczną nad realizacją RPO WŁ 2014-2020.

Funkcję doradczą w Komitecie pełnią przedstawiciele Komisji Europejskiej. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć również reprezentanci innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

Skład osobowy Komitetu został określony w Uchwale nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ). Wszystkie czynności związane z powołaniem, odwołaniem bądź uzupełnieniem składu osobowego Komitetu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego.

Poniżej znajduje się aktualny skład KM RPO WŁ:

pdfSkład osobowy KM RPO WŁ (obowiązuje od 13 czerwca 2022 r.) (285KB)

 
Top