Komitet Monitorujący

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Dostępnych (6) wiadomości ze wszystkich kategorii

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem i przez nią jest powoływany.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został powołany Uchwałą nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r.

Do zadań Komitetu należy w szczególności przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŁ 2014-2020) i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, a także badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WŁ 2014-2020, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia, a w szczególności:

  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznego oraz końcowego sprawozdania z wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich zmian tego planu, a także przegląd wykorzystania wyników ewaluacji;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Strategii komunikacji dla RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich jej zmian;
  • konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WŁ 2014-2020 proponowanych przez IZ RPO WŁ.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla merytorycznego wsparcia uczestników posiedzeń Komitetu oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub wnioskować o ekspertyzy niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają następujące akty prawne:

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

 
Data publikacji: 08.02.2016 | Kategoria: Komitet Monitorujący

Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został przyjęty na I posiedzeniu Komitetu, Uchwałą nr 1/15 KM RPO WŁ z dnia 9 czerwca 2015 r.

Na V posiedzeniu Komitetu, Uchwałą nr 13/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu działania.

Podczas X posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 9/16 KM RPO WŁ z dnia 26 września 2016 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Podczas XV posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 9/17 KM RPO WŁ z dnia 22 czerwca 2017 r. zatwierdzono zmiany w Regulaminu działania KM RPO WŁ

Podczas XVI posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 13/17 KM RPO WŁ z dnia 12 września 2017 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WL

Podczas XX posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 6/18 KM RPO WŁ z dnia 17 kwietnia 2018 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Uchwałą nr 3/20 KM RPO WŁ z dnia 2 marca 2020 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Poniżej zamieszczono aktualną wersję Regulaminu działania KM RPO WŁ:

pdfRegulamin 850 KB

 

 

Data publikacji: 08.02.2016 | Kategoria: Komitet Monitorujący

 

W skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych (w tym m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych, środowiska naukowego, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych).

Przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego Komitetu, zapewniając kontrolę społeczną nad realizacją RPO WŁ 2014-2020.

Funkcję doradczą w Komitecie pełnią przedstawiciele Komisji Europejskiej. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć również reprezentanci innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

Skład osobowy Komitetu został określony w Uchwale nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ). Wszystkie czynności związane z powołaniem, odwołaniem bądź uzupełnieniem składu osobowego Komitetu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego.

Poniżej znajduje się aktualny skład KM RPO WŁ:

Skład osobowy KM RPO WŁ (obowiązuje od 5 czerwca 2020 r.)

Data publikacji: 08.02.2016 | Kategoria: Komitet Monitorujący

Tryb obiegowy - 4 sierpnia 2020 r.

W związku z zaplanowanymi konkursami na III kwartał 2020 r. zaistniała konieczność dokonania zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020) uruchomiono procedurę obiegową. W kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany wynikające m.in: z konieczności dostosowania kryteriów wyboru projektów do konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w III kwartale 2020 roku; doświadczeń z wdrażania wyniesionych z lat poprzednich, czy dostosowaniu do zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

Uchwała 10/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 10/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – dostępny dokument
Załącznik

Tryb obiegowy - 10 lipca 2020 r.

W związku z zakończeniem prac związanych z opracowaniem Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za 2019 r., możliwe stało się jego przedłożenie do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: KM RPO WŁ 2014-2020). Ponadto, w związku z zaplanowanymi konkursami zaistniała konieczność dokonania zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020). W kryteriach wyboru projektów wprowadzono zmiany polegające m.in. na: doprecyzowaniu sposobu oceny kryterium formalnego „Wnioskodawca (partner) jest uprawniony do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania”; korekcie definicji i sposobu weryfikacji kryteriów w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne); wskazaniu w kryteriach, w których odnoszono się do Wytycznych, iż należy odnosić się do Wytycznych aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu, czy ujednoliceniu brzmienia kryteriów.

Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

ikonka pdf Uchwała 8/20 z dnia 10 lipca 2020 r. (Sprawozdanie roczne z RPO WŁ 2014-2020 za 2019 r.) – skan dokumentu
ikonka pdfUchwała 8/20 z dnia 10 lipca 2020 r. (Sprawozdanie roczne z RPO WŁ 2014-2020 za 2019 r.) – czysty dokument
ikonka pdfZałącznik

ikonka pdfUchwała 9/20 z dnia 10 lipca 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
ikonka pdfUchwała 9/20 z dnia 10 lipca 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument
ikonka pdfZałącznik nr 1
ikonka pdfZałącznik nr 2

 

Tryb obiegowy - 26 maja 2020 r.

W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: KM RPO WŁ 2014-2020) przyjął uchwałę w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

Uchwała 6/20 z dnia 26 maja 2020 r. (odstępstwo od obowiązku spełnienia kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 6/20 z dnia 26 maja 2020 r. (odstępstwo od obowiązku spełnienia kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument

 

Tryb obiegowy - 8 kwietnia 2020 r.

W związku z koniecznością podjęcia działań pozwalających na wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020) na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19 zaistniała konieczność dokonania zmian RPO WŁ 2014-2020 oraz kryteriów wyboru projektów, przy zastosowaniu przyśpieszonego trybu obiegowego. Zarówno w RPO WŁ 2014-2020 oraz w kryteriach wyboru projektów wprowadzono jedynie niezbędne zmiany umożliwiające wsparcie projektów, mających na celu walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.

Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

Uchwała 4/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zmiana RPO WŁ) – skan dokumentu
Uchwała 4/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zmiana RPO WŁ) – czysty dokument
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała 5/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 5/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Tryb obiegowy - 2 marca 2020 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz zmian Regulaminu działania KM RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w zaplanowanych naborach oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu działania KM RPO WŁ 2014-2020. Zmiany w kryteriach wyboru projektów dotyczyły Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne, poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź, Osi Priorytetowej III Transport, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, działania V.2 Gospodarka odpadami, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź, poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź. Wynikały m.in. ze zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, doprecyzowania zapisu o minimalnej powierzchni terenu inwestycyjnego, aktualizacji przez Ministerstwo Finansów „wskaźnika G" dotyczącego poziomu zamożności gminy, czy z dostosowania zapisów do wymogów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, ujednolicenia ilości punktów premiujących oraz dodania kryterium zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ 2014-2020 wynikały m.in. z konieczności doprecyzowania brzmienia zapisów w zakresie udziału w posiedzeniach Komitetu z prawem głosu, osób upoważnionych przez podmiot delegujący, w przypadku nieobecności na posiedzeniu Członka Komitetu oraz jego Zastępcy.

Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

Uchwała 2/20 z dnia 2 marca 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 2/20 z dnia 2 marca 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała 3/20 z dnia 2 marca 2020 r. (zmiana Regulaminu działania KM RPO WŁ) – skan dokumentu
Uchwała 3/20 z dnia 2 marca 2020 r. (zmiana Regulaminu działania KM RPO WŁ) – czysty dokument
Załącznik

 

Tryb obiegowy - 17 stycznia 2020 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w zaplanowanych naborach. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie biznesu, działania II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.4 Transport kolejowy, wspólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VIII-XI, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, poddziałania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź. Zmiany kryteriów wyboru projektów wynikały m.in. z konieczności ich uspójnienia, uzupełnienia oraz doprecyzowania ich treści w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach, dodaniu kryteriów dla nowego typu projektu, czy z aktualizacji: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

ikonka pdfUchwała 1/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu (77,3 KB)
ikonka pdfUchwała 1/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument (450 KB)
ikonka pdfZałącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) (3,90 MB)
ikonka pdfZałącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS) (2,68 MB)

 

XXVI posiedzenie KM RPO WŁ - 12 listopada 2019 r.

Podczas XXVI posiedzenia KM RPO WŁ omówiono aktualny stan realizacji RPO WŁ 2014-2020, a następnie przedstawiono proponowane zmiany RPO WŁ 2014-2020, które związane są w szczególności z koniecznością doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów, a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych. Podczas posiedzenia omówiono również zmiany Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020, które wynikały z bieżących potrzeb informacyjnych oraz harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Protokół z XXVI posiedzenia KM RPO WŁ:

Protokół XXVI posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 12 listopada 2019 r. - skan dokumentu

Protokół XXVI posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 12 listopada 2019 r. - czysty dokument

Załączniki do protokołu:
Porządek obrad
Lista obecności

Uchwały podjęte na XXVI posiedzeniu:

Uchwała 10/19 z dnia 12 listopada 2019 r. (zmiana RPO WŁ 2014-2020) – skan dokumentu
Uchwała 10/19 z dnia 12 listopada 2019 r. (zmiana RPO WŁ 2014-2020) – czysty dokument
Załącznik

Uchwała 11/19 z dnia 12 listopada 2019 r. (zmiana Planu ewaluacji RPO WŁ2014-2020) – skan dokumentu
Uchwała 11/19 z dnia 12 listopada 2019 r. (zmiana Planu ewaluacji RPO WŁ2014-2020) – czysty dokument
Załącznik

 

Tryb obiegowy - 23 października 2019 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w zaplanowanych naborach. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź, Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Działania III.2 Drogi, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, wspólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VIII, IX, X, XI oraz Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto Łódź, Poddziałania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź. Zmiany w kryteriach wyboru projektów wynikały m.in. z konieczności ich uspójnienia, uzupełnienia oraz doprecyzowania ich treści w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach, ze zgłoszonej uwagi horyzontalnej, ze stanowiska Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju związanego z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 marca 2019 r. dotyczącym transpozycji dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (sprawa C-127/17), z aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, czy z doprecyzowania sposobu weryfikacji kryterium zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

Uchwała 9/19 z dnia 23 października 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 9/19 z dnia 23 października 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Tryb obiegowy - 9 września 2019 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w zaplanowanych naborach. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne, Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Zmiany w kryteriach wyboru projektów wynikały m.in. z konieczności ich uspójnienia, uzupełnienia oraz doprecyzowania ich treści w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach oraz z konieczności wdrożenia rekomendacji z raportu końcowego badania pn. Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020, czy dostosowania ich treści do Programu dla mieszkańców województwa łódzkiego, dotyczącego profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na lata 2019-2023 (ŁORDIAN).

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

Uchwała 8/19 z dnia 9 września 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 8/19 z dnia 9 września 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Tryb obiegowy - 25 lipca 2019 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w zaplanowanym naborze. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu i wynikały z konieczności ich dostosowania do zapisów regionalnego programu zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019-2021 - pilotaż "odWAŻYMY ŁÓDZKIE".

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

Uchwała 7/19 z dnia 25 lipca 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 7/19 z dnia 25 lipca 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument
Załącznik

XXV posiedzenie KM RPO WŁ - 17 czerwca 2019 r.

Podczas XXV posiedzenia KM RPO WŁ omówiono aktualny stan realizacji RPO WŁ 2014-2020 oraz przedstawiono do zatwierdzenia Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za 2018 r. Ponadto, zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - miasto Łódź, dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Podczas posiedzenia zaprezentowano również wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Protokół z XXV posiedzenia KM RPO WŁ:

Protokół XXV posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 17 czerwca 2019 r. - skan dokumentu
Protokół XXV posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 17 czerwca 2019 r. - czysty dokument

Załączniki do protokołu:
Porządek obrad
Lista obecności

Uchwały podjęte na XXV posiedzeniu:

Uchwała 5/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. (Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za 2018 r.) – skan dokumentu
Uchwała 5/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. (Sprawozdania roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za 2018 r.) – czysty dokument
Załącznik

Uchwała 6/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu
Uchwała 6/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument
Załącznik

 

Tryb obiegowy - 21 maja 2019 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w zaplanowanych naborach. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Osi Priorytetowej III Transport, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmiany wynikają m.in. z konieczności ich uspójnienia, uzupełnienia, przeredagowania oraz doprecyzowania ich treści, w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach, a także z konieczności dostosowania brzmienia kryteriów do minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych na 2019 r., doprecyzowania definicji kryterium odnoszącego się do form wsparcia w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, czy zawężenia grupy docelowej do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

pdfUchwała 4/19 z dnia 21 maja 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu67.77 KB
pdfUchwała 4/19 z dnia 21 maja 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument486.94 KB
pdfZałącznik nr 13.64 MB
pdfZałącznik nr 22.5 MB

XXIV posiedzenie KM RPO WŁ - 15 marca 2019 r.

Podczas XXIV posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, Działania V.4 Ochrona przyrody, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto Łódź,  Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź. Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono informację o przepisach dotyczących obliczania opłat za zarządzanie Instrumentem Finansowym oraz roczne sprawozdanie dotyczące poniesionych opłat za zarządzanie w 2018 r. w związku z realizacją projektu pn. Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego, a także informację nt. stanu wdrażania RPO WŁ 2014-2020. Przedstawiono również wyniki badania ewaluacyjnego pn. Wsparcie terenów inwestycyjnych w województwie łódzkim - warunki powodzenia inwestycji i optymalizacja systemu wdrażania Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020.

Protokół z XXIV posiedzenia KM RPO WŁ:

pdfProtokół XXIV posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 15 marca 2019 r. (czysty dokument)731.55 KB
pdfProtokół XXIV posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 15 marca 2019 r. (skan dokumentu)170.19 KB

Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad446.14 KB
pdfLista obecności353.88 KB

Uchwały podjęte na XXIV posiedzeniu:

pdfUchwała 3/19 z dnia 15 marca 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu66.12 KB
pdfUchwała 3/19 z dnia 15 marca 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument 445.75 KB
pdfZałącznik nr 13.64 MB
pdfZałącznik nr 22.44 MB

Tryb obiegowy - 22 lutego 2019 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w naborach, które zostały zaplanowane na I kwartał br. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Podziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania kryteriów do rekomendacji Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w obszarze zdrowia oraz konieczności ich dostosowania do zapisów regionalnego programu zdrowotnego pn. „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

pdfUchwała 2/19 z dnia 22 lutego 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu56.53 KB
pdfUchwała 2/19 z dnia 22 lutego 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument439.84 KB
pdfZałącznik nr 13.63 MB
pdfZałącznik nr 22.45 MB

Tryb obiegowy - 22 stycznia 2019 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w naborach, które zostały zaplanowane na I kwartał br. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.2 Gospodarka odpadami, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź. Wprowadzone zmiany spowodowane były m.in. koniecznością uzupełnienia, przeredagowania, doprecyzowania treści kryteriów w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach, czy dostosowaniem kryteriów do konkursów zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

pdfUchwała 1/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu66.21 KB
pdfUchwała 1/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument446.08 KB
pdfZałącznik nr 13.6 MB
pdfZałącznik nr 22.38 MB

Tryb obiegowy - 15 listopada 2018 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został „tryb obiegowy”. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w naborach, które zostały zaplanowane na IV kwartał br. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź, Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.4 Transport kolejowy, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej oraz Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Wprowadzone zmiany spowodowane były m.in. koniecznością uzupełnienia, przeredagowania, doprecyzowania treści kryteriów w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach, czy dostosowaniem do zapisów programu zdrowotnego.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym::

pdfUchwała 12/18 z dnia 15 listopada 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu59.29 KB
pdfUchwała 12/18 z dnia 15 listopada 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument441.25 KB
pdfZałącznik_nr 1-Kryteria RPO WŁ 2014-2020 EFRR.3.41 MB
pdfZałącznik nr 2 - Kryteria RPO WŁ 2014-2020 EFS.2.38 MB

 

Zgodnie z § 6 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum.  Ponadto, zgodnie z § 9 ww. regulaminu, z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół.

XXIII posiedzenie KM RPO WŁ - 20 września 2018 r.

Podczas XXIII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1 Odnawialne źródła energii, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.2 Gospodarka odpadami, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Do zatwierdzenia przedstawiono również kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono zmiany Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz przedstawiono informacje nt. stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020.

Protokół z XXIII posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół XXIII posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 20 września 2018 r. - skan dokumentu84.32 KB
pdfProtokół XXIII posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 20 września 2018 r. - czysty dokument588.39 KB
Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad369.87 KB
pdfLista obecności349.6 KB

Uchwały podjęte na XXIII posiedzeniu:

pdfUchwała 10/18 z dnia 20 września 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu57.85 KB
pdfUchwała 10/18 z dnia 20 września 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument506.41 KB
pdfZałącznik nr 13.38 MB
pdfZałącznik nr 22.39 MB

pdfUchwała 11/18 z dnia 20 września 2018 r. (zmiana Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020) – skan dokumentu57.97 KB
pdfUchwała 11/18 z dnia 20 września 2018 r. (zmiana Planu Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020) – czysty dokument498.58 KB
pdfZałącznik1.76 MB

XXII posiedzenie KM RPO WŁ - 28 czerwca 2018 r.

Podczas XXII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu oraz Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III Transport, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono informacje nt. stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020.
Protokół z XXII posiedzenia KM RPO WŁ:

pdfProtokół XXII poisedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z 28 czerwca 2018 roku (skan dokumentu)59.01 KB
pdfProtokół XXII poisedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z 28 czerwca 2018 roku (czysty dokumentu)506.74 KB

Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad367.99 KB
pdfLista obecności350.1 KB

Uchwały podjęte na XXII posiedzeniu:

pdfUchwała 9/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu71.51 KB
pdfUchwała 9/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument310.71 KB
pdfZałącznik nr 13.26 MB
pdfZałącznik nr 22.39 MB

 

XXI posiedzenie KM RPO WŁ - 17 maja 2018 r.

Podczas XXI posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III Transport, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, wspólnych kryteriów wyboru projektów dla osi VIII, IX, X, XI oraz kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement oraz Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Do zatwierdzenia przedstawiono również Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za 2017 r. Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono informacje nt. nowych Wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz informacje nt. stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020.
Protokół z XXI posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół XXI posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 17 maja 2018 r. - Skan dokumentu1.06 MB
pdfProtokół XXI posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 17 maja 2018 r. - Czysty dokument417.64 KB
Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad369.21 KB
pdfLista obecności - skan1.13 MB

Uchwały podjęte na XXI posiedzeniu:

pdfUchwała 7/18 z dnia 17 maja 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu54.86 KB
pdfUchwała 7/18 z dnia 17 maja 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument303.25 KB
pdfZałącznik5.32 MB

pdfUchwała 8/18 z dnia 17 maja 2018 r. (Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za 2017 r.) – skan dokumentu31.62 KB
pdfUchwała 8/18 z dnia 17 maja 2018 r. (Sprawozdania roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za 2017 r.) – czysty dokument199.45 KB
pdfZałącznik4.37 MB

 

XX posiedzenie KM RPO WŁ - 17 kwietnia 2018 r.

Podczas XX posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III Transport, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Przedstawiono do zatwierdzenia również zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ 2014-2020. Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono informacje nt. wyników badania ewaluacyjnego pn. Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz informacje nt. stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020.
Protokół z XX posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół XX posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 17 kwietnia 2018 r. - skan dokumentów70.23 KB
pdfProtokół XX posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 17 kwietnia 2018 r. - czysty dokument593.13 KB
Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad450.06 KB
pdfLista obecności - skan4.18 MB

Uchwały podjęte na XVIII posiedzeniu:

pdfUchwała 5/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu48.68 KB
pdfUchwała 5/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument365.27 KB
pdfZałącznik5.27 MB

pdfUchwała 6/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. (zmiana Regulaminu działania KM RPO WŁ) – skan dokumentu47.78 KB
pdfUchwała 6/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. (zmiana Regulaminu działania KM RPO WŁ) – czysty dokument357.61 KB
pdfZałącznik873.09 KB

XIX posiedzenie KM RPO WŁ - 5 marca 2018 r.

Podczas XIX posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Działania III.2 Drogi, Działania III.3 Transport multimodalny, Działania III.4 Transport kolejowy, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, Działania VII.4 Edukacja; wspólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VIII - XI oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy,  Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Do zatwierdzenia przedstawiono również nowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.2 Gospodarka odpadami, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź, Poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź. Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono informacje nt. wyników badania ewaluacyjnego zrealizowanego w okresie IV 2016 r. – XI 2017 r. pn. System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz informacje nt. stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020.
Protokół z XIX posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół XIX posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 5 marca 2018 r. - czysty dokument593.31 KB
pdfProtokół XIX posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 5 marca 2018 r. - skan dokumentu74.89 KB
Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad384.51 KB
pdfLista obecności - skan1.48 MB

Uchwały podjęte na XIX posiedzeniu:

pdfUchwała 4/18 z dnia 5 marca 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu88.25 KB
pdfUchwała 4/18 z dnia 5 marca 2018 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument315.87 KB
pdfZałącznik5.22 MB

Tryb obiegowy - 1 marca 2018 r.

W celu zatwierdzenia przez KM RPO WŁ finalnie uzgodnionej z KE propozycji zmian RPO WŁ 2014-2020, uruchomiono „tryb obiegowy”. Przyjęcie propozycji zmian RPO WŁ 2014-2020 związane było w szczególności z koniecznością doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów oraz wprowadzenia korekt wynikających ze zmiany Umowy Partnerstwa, a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach, w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym::

pdfUchwała 3/18 z dnia 1 marca 2018 r. (propozycja zmian RPO WŁ 2014-2020) – skan dokumentu3.45 MB
pdfUchwała 3/18 z dnia 1 marca 2018 r. (propozycja zmian RPO WŁ 2014-2020) – czysty dokument405.2 KB
pdfZałącznik6.61 MB

XVIII posiedzenie KM RPO WŁ - 23 stycznia 2018 r.

Podczas XVIII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione propozycje zmian RPO WŁ 2014-2020. Proponowane zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane są w szczególności z koniecznością doprecyzowania i uszczegółowienia zapisów bazując na zdobytych do tej pory doświadczeniach, wprowadzenia korekt wynikających ze zmiany Umowy Partnerstwa (zatwierdzonej przez KE w październiku 2017 r.), a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach, w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych. Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono również zmiany dotyczące kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, dla Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne oraz Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP. Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono najważniejsze informacje wynikające z 7 raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także informację nt. stanu wdrażania RPO WŁ 2014-2020 oraz informację o przepisach dotyczących obliczania opłat za zarządzanie Instrumentem Finansowym oraz roczne sprawozdanie dotyczące poniesionych opłat za zarządzanie w 2017 r. w związku z realizacją Projektu pn. Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego.

Protokół z XVIII posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół XVIII posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 23 stycznia 2018 r. (skan dokumentu)114.96 KB
pdfProtokół XVIII posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 23 stycznia 2018 r. (czysty dokument)608.39 KB
Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad393.96 KB
pdfLista obecności - skan1.49 MB

Uchwały podjęte na XVIII posiedzeniu:

pdfUchwała 1/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. (propozycja zmian RPO WŁ 2014-2020) – skan dokumentu1.97 MB
pdfUchwała 1/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. (propozycja zmian RPO WŁ 2014-2020) – czysty dokument335.01 KB
pdfZałącznik6.57 MB

pdfUchwała 2/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.(zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu778.5 KB
pdfUchwała 2/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.(zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument299.5 KB
pdfZałącznik4.28 MB

XVII posiedzenie KM RPO WŁ - 21 listopada 2017 r.

Podczas XVII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Podziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej III Transport, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Podczas posiedzenia przedstawiono również informację nt. stanu zaawansowania prac w zakresie inwestycji kolejowych przewidzianych do wsparcia w ramach RPO WŁ 2014-2020, wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013 oraz informacje nt. inicjatywy zatytułowanej „Catching-up Regions”.

Protokół z XVII posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół - skan dokumentu4.21 MB
pdfProtokół - czysty dokument562.37 KB
Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad326.57 KB
pdfLista obecności - skan4.39 MB

Uchwały podjęte na XVII posiedzeniu:

pdfUchwała 14/17 z dnia 21 listopada 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu1.03 MB
pdfUchwała 14/17 z dnia 21 listopada 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument306.32 KB
pdfZałącznik4.29 MB

XVI posiedzenie KM RPO WŁ - 12 września 2017 r.

Podczas XVI posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne, Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III Transport, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych; kryteriów oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT w poddziałaniach współfinansowanych z EFRR (oś III-VII); wspólnych kryteriów dla Osi Priorytetowych VIII, IX, X, XI oraz  specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne. Podczas posiedzenia zatwierdzono również zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ 2014-2020. Ponadto, przedstawiono informację nt. stanu wdrażania RPO WŁ 2014-2020 oraz informację nt. działań  informacyjnych i promocyjnych w 2017 r.

Protokół z XVI posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół - skan dokumentu4.97 MB
pdfProtokół - czysty dokument547.92 KB

Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad328.64 KB
pdfLista obecności - skan1.49 MB

Uchwały podjęte na XVI posiedzeniu:

pdfUchwała 12/17 z dnia 12 września 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu1.19 MB
pdfUchwała 12/17 z dnia 12 września 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument309.43 KB
pdfZałącznik4.08 MB


pdfUchwała 13/17 z dnia 12 września 2017 r. (zmiana Regulaminu działania RPO WŁ 2014-2020) – skan dokumentu599.54 KB
pdfUchwała 13/17 z dnia 12 września 2017 r. (zmiana Regulaminu działania RPO WŁ 2014-2020) – czysty dokument289.76 KB
pdfZałącznik663.15 KB

Tryb obiegowy - 22 sierpnia 2017 r.

W związku koniecznością dokonania zmiany jednego kryterium w Poddziałaniu II.3.1 Innowacje w MŚP, uruchomiony został tryb obiegowy. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w naborze, który został zaplanowany na koniec sierpnia br. Wprowadzona zmiana w kryteriach wyboru projektów dla ww. wymienionego poddziałania spowodowana była m.in. koniecznością doprecyzowania jego treści w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach.
Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

pdfUchwała 11/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów ) – skan dokumentu723.99 KB
pdfUchwała 11/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument284.2 KB
pdfZałącznik4.18 MB

Tryb obiegowy - 1 sierpnia 2017 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został tryb obiegowy. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych oraz nowych kryteriów wyboru projektów w naborach, które zostały zaplanowane na III kwartał br. Wprowadzone zmiany kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych IX-X było spowodowane m.in. koniecznością ich uzupełnienia, przeredagowania oraz doprecyzowania ich treści w związku z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach. Ponadto, uchwala wprowadziła kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych (typ projektu 2 i 4), Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź oraz Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (typ projektu 2).

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

pdfUchwała 10/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu576.25 KB
pdfUchwała 10/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument302.56 KB
pdfZałącznik4.18 MB

XV posiedzenie KM RPO WŁ - 22 czerwca 2017 r.

Podczas XV posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Podczas posiedzenia omówiono obecny stan realizacji RPO WŁ 2014-2020 oraz przedstawiono do zatwierdzenia Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za rok 2016. Przedstawiono także informację nt. badania ewaluacyjnego zrealizowanego w 2016 r.  pt. Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Protokół z XV posiedzenia KM RPO WŁ:
pdfProtokół XV posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2017 r. - skan dokumentu2.47 MB
pdfProtokół XV posiedzenia KM RPO WŁ 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2017 r. - czysty dokument502.6 KB

Załączniki do protokołu:
pdfPorządek obrad405.52 KB
pdfLista obecności - skan1.5 MB

Uchwały podjęte na XV posiedzeniu:

pdfUchwała 7/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – skan dokumentu722.5 KB
pdfUchwała 7/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument298.52 KB
pdfZałącznik4.07 MB

pdfUchwała 8/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za rok 2016) – skan dokumentu400.97 KB
pdfUchwała 8/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za rok 2016) – czysty dokument200.3 KB
pdfZałącznik3.62 MB

pdfUchwała 9/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. (zmiana Regulaminu działania RPO WŁ 2014-2020) – skan dokumentu412.18 KB
pdfUchwała 9/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. (zmiana Regulaminu działania RPO WŁ 2014-2020) – czysty dokument199.98 KB
pdfZałącznik663.89 KB

Tryb obiegowy - 24 maja 2017 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 uruchomiony został tryb obiegowy. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w naborach, które zostały zaplanowane na przełomie maja/czerwca br. Wprowadzone zmiany dotyczyły wspólnych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VIII-XI oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań Osi Priorytetowych X-XI i były spowodowane m.in. zmianą Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

pdfUchwała 6/17 z dnia 24 maja 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów ) – skan dokumentu744.36 KB
pdfUchwała 6/17 z dnia 24 maja 2017 r. (zmiana kryteriów wyboru projektów) – czysty dokument362.44 KB
pdfZałącznik4.06 MB

XIV posiedzenie KM RPO WŁ - 29 marca 2017 r.

Podczas XIV posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto Łódź, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Ponadto, do zatwierdzenia przedstawiono nowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź. Podczas posiedzenia przedstawiono również informację nt. stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020 oraz informacje o planowanych zmianach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

XIII posiedzenie KM RPO WŁ - 16 lutego 2017 r.

Podczas XIII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Ponadto, do zatwierdzenia przedstawiono nowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto Łódź. Podczas posiedzenia przedstawiono również informację o przepisach dotyczących obliczania opłat za zarządzanie Instrumentem Finansowym oraz roczne sprawozdanie dotyczące poniesionych opłat za zarządzanie w 2016 r. w związku z realizacją Projektu pn. Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego.  

Tryb obiegowy - 25 stycznia 2017 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmian kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania IX.2.1 oraz Poddziałania X.3.3 uruchomiony został tryb obiegowy. Uruchomienie „trybu obiegowego” było niezbędne dla zastosowania zmienionych kryteriów wyboru projektów w naborach, które zostały zaplanowane na przełomie stycznia/lutego br. Wprowadzone zmiany do kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania IX.2.1 oraz Poddziałania X.3.3 zostały opracowane w oparciu o zmienione rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (dalej: Komitet Sterujący). Rekomendacje zostały zaopiniowane i uzgodnione podczas posiedzenia Komitetu Sterującego w dniu 15 grudnia 2016 r. (Uchwała Nr 81/2016 Komitetu Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego).

Tryb obiegowy - 3 stycznia 2017 r.

W celu zatwierdzenia propozycji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 polegającej na zmianie trybu wyboru projektów przewidzianego dla wdrożenia Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (Priorytet Inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian), uruchomiony został tryb obiegowy. Uruchomienie ww. trybu było niezbędne do procedowania indywidualnej zmiany Programu, w celu jak najszybszego przeprowadzenia konkursu dla Poddziałania X.2.1  Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników.     

XII posiedzenie KM RPO WŁ - 15 grudnia 2016 r.

Podczas XII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP, Poddziałania II.1.3 Tereny inwestycyjne – miasto Łódź, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków,  Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej,  Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Osi Priorytetowej XI  Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Podczas posiedzenia przedstawiono również aktualny stan wdrażania RPO WŁ 2014-2020.  

XI posiedzenie KM RPO WŁ - 3 listopada 2016 r.

Podczas XI posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji oraz Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Osi Priorytetowych III - VII, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna, a także wspólnych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych VIII-XI. Ponadto, do zatwierdzenia przedstawiono nowe kryteria wyboru projektów dla Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności  zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź oraz Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź. Podczas posiedzenia przedstawiono również Analizę społeczno-ekonomiczną województwa łódzkiego, informację nt. Europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz aktualny stan wdrażania RPO WŁ 2014-2020.  

X posiedzenie KM RPO WŁ - 26 września 2016 r.

Podczas X posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach  RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I-VII oraz wspólnych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych VIII-XI. Dodatkowo wprowadzono zmiany specyficznych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu oraz Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych. Do zatwierdzenia przedstawiono nowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.3 Tereny inwestycyjne – miasto Łódź, Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź oraz kryteria wyboru podmiotu, który wdrażać będzie instrumenty finansowe w ramach RPO WŁ 2014-2020. Ponadto, podczas posiedzenia zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ 2014-2020. 

IX posiedzenie KM RPO WŁ - 23 czerwca 2016 r.

Podczas IX posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach  RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III Transport, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Ponadto, do zatwierdzenia przedstawiono nowe kryteria wyboru projektów dla Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT, Osi Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu oraz Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto Łódź. Podczas posiedzenia omówiono również wstępną propozycję zmian do RPO WŁ 2014-2020 oraz omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

VIII posiedzenie KM RPO WŁ - 16 maja 2016 r.

Podczas VIII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione główne założenia Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (dalej: Strategia ZIT), a także zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Przedstawiono także informacje nt. stanu wdrażania RPO WŁ 2014-2020
Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych III-VII oraz dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, dla Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Ponadto, do zatwierdzenia przedstawiono kryteria oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT dla 11 Poddziałań dedykowanych ZIT, kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, a także Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za lata 2014-2015.

VII posiedzenie KM RPO WŁ - 12 kwietnia 2016 r.

Podczas VII posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach  RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów Osi Priorytetowej III Transport, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1 Odnawialne źródła energii, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Działania IV.3 Ochrona powietrza, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, do zatwierdzenia przedstawiono nowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Tryb obiegowy - 31 marca 2016 r.

W celu zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy uruchomiony został tryb obiegowy. Przedmiotowe kryteria były wstępnie konsultowane z uczestnikami prac KM RPO WŁ w trybie kontaktów roboczych, a w przekazanym do zatwierdzenia materiale uwzględniono również rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

VI Posiedzenie KM RPO WŁ - 25 lutego 2016 r.

Podczas VI posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach  RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej III Transport, dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Ponadto, do zatwierdzenia przedstawiono nowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu oraz dla następujących Poddziałań SZOOP RPO WŁ 2014-2020: Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna oraz Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych.

V Posiedzenie KM RPO WŁ - 3 grudnia 2015 r.

Podczas V posiedzenia KM RPO WŁ zostały przedstawione i omówione zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach  RPO WŁ 2014-2020. Wprowadzone zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, dla Osi Priorytetowej III Transport, dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych oraz dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie. Na posiedzeniu zaprezentowany został także Plan ewaluacji RPO WŁ 2014-2020. Ostatni punkt porządku obrad dotyczył omówienia zmian wprowadzonych do Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Tryb obiegowy - 5 listopada 2015 r.

W celu zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, uruchomiony został tryb obiegowy. Przedmiotowe kryteria były konsultowane z uczestnikami prac KM RPO WŁ, a wyniki tych konsultacji zostały zaprezentowane podczas IV posiedzenia KM RPO WŁ, które odbyło się w dniu 16 października 2015 r. Wykorzystanie trybu obiegowego było niezbędne dla zastosowania ww. kryteriów wyboru projektów w naborze, który został zaplanowany na połowę listopada 2015 r.      

IV Posiedzenie KM RPO WŁ – 16 października 2015 r.

Na IV posiedzeniu KM RPO WŁ do zatwierdzenia przedstawiono kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, dla Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Podczas posiedzenia zostały omówione uwagi zgłoszone do ww. kryteriów wyboru projektów. Zaproponowana została również zmiana w szczegółowych kryteriach dostępu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto, podczas posiedzenia podsumowano robocze konsultacje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP. Omówiono również wyniki ankiety dotyczącej preferencji szkoleniowych uczestników prac KM RPO WŁ.

Tryb obiegowy – 28 września 2015 r.

W celu zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, uruchomiony został tryb obiegowy. Proponowane zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Dotyczyły głownie: skrócenia definicji kryterium dot. złożenia wniosku w terminie oraz usunięcia z części kryteriów możliwości warunkowej oceny. Zastosowanie trybu obiegowego było niezbędne dla uwzględnienia zmienionych kryteriów wyboru projektów w naborach zaplanowanych na początek października br.

III Posiedzenie KM RPO WŁ – 28 sierpnia 2015 r.

 

Na III posiedzeniu KM RPO WŁ do zatwierdzenia przedstawiono całościowy dokument dotyczący kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. Obejmował on dotychczas przyjęte przez KM RPO WŁ kryteria wyboru projektów dla wybranych Działań/Poddziałań w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, III Transport, V Ochrona Środowiska, VIII Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, kwalifikacje, Umiejętności oraz XII Pomoc Techniczna RPO WŁ 2014-2020, w których wprowadzone zostały zmiany. Dodatkowo dokument wprowadzał nowe kryteria wyboru projektów dla wybranych działań/poddziałań w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, VII Infrastruktura dla usług społecznych oraz X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.


II Posiedzenie KM RPO WŁ – 17 lipca 2015 r.

Podczas II posiedzenia KM RPO WŁ zatwierdzono Strategię komunikacji RPO WŁ 2014-2020. Omówiono Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie osi IV, V oraz VII (wraz z podsumowaniem konsultacji społecznych), a także przedstawiono do zatwierdzenia kryteria wyboru projektów dla wybranych Działań/Podziałań w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, V Ochrona Środowiska, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, kwalifikacje, Umiejętności oraz XII Pomoc Techniczna RPO WŁ 2014-2020. Na zakończenie posiedzenia przedstawiono informacje nt. działań prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).


I Posiedzenie KM RPO WŁ – 9 czerwca 2015 r.

 

Na I posiedzeniu KM RPO WŁ Członkowie Komitetu przyjęli Regulamin działania KM RPO WŁ. Podczas posiedzenia przedstawiono informacje nt. zatwierdzenia Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 przez IK UP. Na I posiedzeniu Komitet pozytywnie zaopiniował projekt Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020. Ponadto przedstawiono informacje nt. instrumentów inżynierii finansowej oraz stanu wypełnienia warunkowości ex-ante. Ostatni punkt porządku obrad poświęcono na omówienie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie osi IX-XI (wraz z podsumowaniem konsultacji społecznych) i osi II, III, VIII. W ramach omówienia SZOOP RPO WŁ 2014-2020 przedstawiono również harmonogram konkursów w 2015 r. Do zatwierdzenia przedstawiono również kryteria wyboru projektów dla wybranych Działań/Podziałań w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, III Transport oraz VIII Zatrudnienie RPO WŁ 2014-2020.

 

 

Data publikacji: 08.02.2016 | Kategoria: Komitet Monitorujący

Adres Sekretariatu Komitetu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

Tel. 42 663 31 30; 42 663 31 20
Fax. 42 663 30 94
E-mail: sekretariat.KMRPOWL@lodzkie.pl

 

Data publikacji: 08.02.2016 | Kategoria: Komitet Monitorujący
 
Top