Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca może delegować część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczącej.


Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP). Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Instytucja Pośrednicząca

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorstw czy budowy dróg.

Przykładowe zadania Instytucji Pośredniczącej to:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja poprawności i zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

 

 
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Tel.: (42) 230 15 50, Fax: (42) 230 15 51,

e-mail: cop@cop.lodzkie.pl

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Tel.: (42) 632 01 12, Fax: (42) 636 77 97,

E-mail: lowu@wup.lodz.pl

                                                                  al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź

Tel.: (42) 233-54-90, Fax: (42) 233-54-97,

e-mail: biuro@lom.lodz.pl

 
 
 
Top