Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem i przez nią jest powoływany.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został powołany Uchwałą nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r.

Do zadań Komitetu należy w szczególności przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŁ 2014-2020) i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, a także badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WŁ 2014-2020, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia, a w szczególności:

  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznego oraz końcowego sprawozdania z wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich zmian tego planu, a także przegląd wykorzystania wyników ewaluacji;
  • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Strategii komunikacji dla RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich jej zmian;
  • konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WŁ 2014-2020 proponowanych przez IZ RPO WŁ.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla merytorycznego wsparcia uczestników posiedzeń Komitetu oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub wnioskować o ekspertyzy niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają następujące akty prawne:

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

 
 
Top