Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Łódzkiego kontra nadużycia finansowe.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stawia czoło oszustwom i nadużyciom.
Jako nadużycie rozumie się oszustwo popełnione dla własnej korzyści lub przyniesienia strat drugiej stronie. Obejmuje ono szeroki zakres naruszenia prawa, choćby kradzież, sprzeniewierzenie środków, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy, ukrywanie istotnych faktów i inne.  Czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest intencyjność i celowość działań.
W odniesieniu do wydatków z budżetu Wspólnot Europejskich nadużycia finansowe zdefiniowano jako umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące posługiwania się fałszywymi, nieścisłymi lub niekompletnymi dokumentami, zatajania informacji w celu sprzeniewierzenia, bezprawnego zatrzymania lub niewłaściwego wykorzystania środków do innych celów niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.
Instytucja Zarządzająca RPO WŁ wykazuje zero tolerancji dla nadużyć finansowych, w tym korupcji, przyjmując aktywne, uporządkowane i ukierunkowane podejście do zagrożenia. Swoje zdecydowane zaangażowanie wyraża poprzez opracowanie i przyjęcie dokumentów i procedur, do stosowania których zobowiązani są wszyscy pracownicy. Zakres określonych działań obejmuje zapobieganie, identyfikację, zarządzanie ryzykiem, zwalczanie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia oszustwa, korupcji lub nadużycia finansowego.
IZ wyrażając zdecydowaną postawę w stosunku do zwalczania nadużyć kieruje się zasadą rzetelności, uczciwości, tworzy i propaguje etyczne normy zachowania przyczyniając się do budowania kultury zapobiegania i przeciwdziałania tego typu incydentom.
„Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” przyjęta została Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 285/16 z dnia 15 marca 2016 r., zmieniona Uchwałą Nr 821/16 z dnia 19 lipca 2016 r oraz Uchwałą Nr 1192/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (ver. 03)
Jeśli zetknęli się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia związanego z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, prosimy o jego zgłoszenie:

•    pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

•    lub drogą elektroniczną, za pomocą formularza poniżej

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - formularz zgłoszeniowy

Dążąc do zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości Instytucja Zarządzająca zachęca do zapoznawania się z dokumentami i opracowaniami zamieszczonymi na stronach internetowych:
•   Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
•   Centralne Biuro Antykorupcyjne
•   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
•   www.antykorupcja.gov.pl

„Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” przyjęta została Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 285/16 z dnia 15 marca 2016 r., zmieniona Uchwałą Nr 821/16 z dnia 19 lipca 2016 r oraz Uchwałą Nr 1192/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (ver. 03)

Jeśli zetknęli się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia związanego z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, prosimy o jego zgłoszenie:

 
Top