Artykuły

Artykuły (109)

%AM, %23 %454 %2017 %11:%Sie

Harmonogram na 2017 rok

W dn. 23 sierpnia 2017 r. mocą Uchwały nr 1131/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.
W Harmonogramie zmieniono planowane terminy ogłoszenia konkursów z IV kwartału na III kwartał dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii oraz Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza.

Dokument obowiązuje od dn. 23 sierpnia 2017 r.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok644.96 KB

pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok 258.53 KB

Raport końcowy z badania przeprowadzonego w 2016 roku pod nazwą Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Raport końcowy

Narzędzia badawcze

%AM, %21 %407 %2016 %09:%Gru

Harmonogram płatności

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zamieszcza wzór harmonogramu płatności dla RPO WŁ 2014-2020 wraz z informacjami wskazującymi na sposób jego wypełnienia. Ponadto szczegóły dotyczące składania Harmonogramów określa umowa o dofinansowanie.

pdfWzór harmonogramu płatności185.17 KB

%AM, %01 %453 %2016 %10:%Gru

Harmonogram na 2016 rok

 

W dn. 28 czerwca 2016 r. mocą Uchwały nr 730/16 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok. Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.

Dokument obowiązuje od dn. 28 czerwca 2016 r.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 615.93 KB

pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok351.38 KB

 

%AM, %01 %448 %2016 %10:%Gru

Harmonogram na 2015 rok

21 maja 2015 r. mocą Uchwały nr 538/15 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

pdfHarmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w roku 2015. 115.64 KB

%AM, %01 %433 %2016 %10:%Gru

Harmonogramy

Na tej stronie publikujemy harmonogramy naborów wniosków na kolejne lata. Harmonogramy pozwolą z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące konkursy.

 

%PM, %27 %719 %2016 %18:%Wrz

Piwo do chrzanu z truskawkami

W województwie łódzkim mamy sporą gamę produktów regionalnych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A czy wiecie o tym, że niektóre firmy je produkujące dostały dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WŁ?

Coraz częściej powracamy do tradycji, pielęgnujemy je i dbamy o własną tożsamość. Wywodzimy się z miejsc, o których przypominają nam zapachy, wspominamy dobry smak potraw. W czasie pogoni za sukcesem i produkcji coraz to bardziej wyrafinowanego, sztucznego pożywienia, warto powrócić do swoich korzeni i zatroszczyć się o zachowanie najlepszych wytworów dla przyszłych pokoleń.

Z tego powodu ważna jest też lista produktów regionalnych, którymi dane rejony mogą się poszczycić. Województwo łódzkie ma 94 produkty, które są wpisane na listę produktów regionalnych MRiRW. Do tychże produktów, które uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich należą:

Chrzan nadwarciański po staropolsku

Chrzan nadwarciański to jedna z marek regionalnych województwa – gmina Osjaków na jego promocję otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Jest uprawiany od 1949 roku. Początkowo tarto go i doprawiano octem. Później zmieniono recepturę. Zaczęto zamiast octu dodawać sok z cytryny oraz kwasek cytrynowy. Nie ma on konserwantów, jest niepasteryzowany. Tradycyjny chrzan ma intensywny zapach i ostry smak z lekkim słodko – kwaśnym akcentem. Jednakże można dostać go w kilku smakach, m.in. z miodem lub z czarną porzeczką. Chrzan ten zawsze zyskuje swoich zwolenników, jest wystawiany na miejscowych imprezach czy konkursach. Dostał nagrodę w  konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Piwa z Łasku

Na listę produktów regionalnych wpisane jest piwo ciemne Koreb Herbowe. Produkuje je firma Piwomar – Browar Koreb, która dostała dotację na realizację projektu „Nowatorska metoda warzenia piwa przy pomocy energii słonecznej”. Piwo to ma oryginalny, korzenny smak. Wyczuwalna jest słodowa nuta goździków, piernika i cynamonu. Waży się je według tradycyjnej metody z najlepszych płodów ziemi. Na Międzynarodowych Targach Zdrowej Żywności Natura Food otrzymał Złoty Tygielek za niepowtarzalność swoich walorów smakowych.

Truskawki z Buczku

Dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2007–2013 dostał także projekt „Buczkowska truskawka –  marką województwa łódzkiego”. Gmina Buczek słynie w regionie z tego, że na jej obszarze są uprawiane największe plantacje truskawek. Co roku organizowane jest w niej Święto Truskawki, na którym między innymi można wziąć udział w konkursach związanych
z truskawką czy obejrzeć występy polskich gwiazd estrady.

Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze projekty zostały zrealizowane w Waszych miejscowościach dzięki RPO, odwiedźcie stronę: http://zmieniamy.lodzkie.pl/projekty.php.

Zapraszamy do konsumowania! J

%PM, %07 %625 %2016 %15:%Mar

Jak przebiega procedura odwoławcza

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczone  są informacje o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania.

Przysługującym środkiem odwoławczym jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę projektu uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty. W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w dwóch innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie lub wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. List będzie zawierał również uzasadnienie podjętej decyzji. Na decyzję o negatywnym rozpatrzeniu protestu możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, że kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione.

Procedura odwoławcza w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15). Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową

%PM, %07 %624 %2016 %14:%Mar

Kryteria Oceny Projektów

Każdy wniosek o dofinansowanie przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego. Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik. 

Weryfikacja wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria oceny opisane każdorazowo w Regulaminie konkursu, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w Regionalnym Programie dla województwa łódzkiego, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zero-jedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i do właściwej instytucji,
 • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,
 • rodzaj beneficjenta (a w przypadku projektów partnerskich – także partnera), gdzie sprawdzane będą m.in.:
  • zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,
  • kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (czyli stwierdzenie, czy wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z uwagi np. na jakieś nadużycia finansowe związane ze środkami unijnymi itp.),
  • zgodność beneficjenta i partnera z kryteriami określonymi w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej.
 • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych działań m.in. z:
  • typem projektów przewidzianych do wsparcia w Regionalnym Programie dla województwa łódzkiego i regulaminie konkursu,
  • zasięgiem geograficznym programu,
  • politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
 • kompletność wniosku o dofinansowanie, gdzie ocenie podlegać będzie m.in.:
  • wymagana liczba egzemplarzy wniosku,
  • złożenie wniosku na wszystkich wymaganych nośnikach,
  • poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
  • kompletność wymaganych załączników.
 • poprawność finansowa, przez którą rozumie się w szczególności zgodność z:
  • wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  • prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów. Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem [link do Instytucja Zarządzająca].

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega  wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

 • wykonalność techniczna/technologiczna,
 • wykonalność finansowa,
 • wykonalność instytucjonalna/organizacyjna,
 • realność wskaźników,
 • trwałość projektu.

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu, np. czy w wyniku jego realizacji wprowadzone zostaną innowacje, albo jaka liczba osób z problemami na rynku pracy zostanie objęta wsparciem. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od  działania w programie, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.

W niektórych konkursach, jako dodatkowy czynnik pomagający wyłonić wnioski odpowiadające celom programu, bądź też wpływające na bieżące zapotrzebowanie w obszarze objętym dofinansowaniem, wprowadzane są dodatkowe kryteria. Często noszą nazwę strategicznych bądź rozstrzygających. Są one weryfikowane tylko w projektach, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich wcześniejszych etapach oceny. Mogą dotyczyć:

 • zakresu oddziaływania projektu, promując np. te o znaczeniu międzynarodowym,
 • liczby lub specyfiki osób, dla których stworzone zostaną miejsca pracy, promując np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub w określonym wieku,
 • terminu zakończenia realizacji projektu, promując np. przedsięwzięcia które zamkną się w okresie 2 lat.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. 

Wybór projektów do dofinansowania

 

Strona 8 z 8
 
Top