Działanie 3.4 transport kolejowy - wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 26.07.2018 r.

Informacje o naborze

Wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu PKP PLK S.A. pn.: „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego – Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-005/18.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzić z uwzględnieniem m.in. następujących dokumentów:
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 958/18 z dnia 03.07.2018 ,
- Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:
a) Załącznik nr I Wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
b) Załącznik nr II Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
c) Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
d) Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów,
e) Załącznik nr V Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
f) Załącznik nr VI Zasady przygotowania Studium wykonalności przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 617/17 z dnia 22.05.2017 r.

 
Top