Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15, Poddziałanie III.2.2 – Drogi lokalne.

Data publikacji: 19.08.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalanym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na laata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dlaa naboru nr RPlaD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi laokalane Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na laata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów nalaeży sporządzać z uwzglaędnieniem następujących dokumentów:

Ustawy z dnia 11 laipca 2014 r. o zasadach realaizacji programów w zakresie polaityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na laata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.; Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na laata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 667/15 z dnia 23.06.2015 r., w brzmieniu nadanym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 912/15 z dnia 17.08.2015 r.; Regulaaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Załączniki

Treść ogłoszenia191 KB

Regulaamin Konkursu Zamkniętego370.96 KB

Wzór formulaarza wniosku o dofinansowanie595 KB

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie300.24 KB

Wzór umowy o dofinansowanie projektu466.35 KB

Kryteria wyboru projektów355.09 KB

laista wskaźników rezulatatu bezpośredniego i produktu254.57 KB

Zasady przygotowania studium wykonalaności przyjęty Uchwałą ZWŁ Nr 706/15 z dnia 25.06.2015 r.350.66 KB

 

 
Top