Artykuły

Artykuły (124)

polska flagax100

Bezpieczeństwo - czy nie o to w życiu chodzi? Aby je wspomagać w 1991 roku powołano do życia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Jednym z "trybików" systemu jest OSP Wola Krzysztoporska. Dzęki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich jednostkę wzmocnił nowy wóz bojowy, wraz z wyposażeniem.

Projekt pozwala zminimalizować ewentualne skutki awarii w zakładach podwyższonego ryzyka, zdażeń drogowych i kolejowych, a także zagrożeń niesionych przez przyrodę. Druhowie z OSP Wola Krzysztoporska strzegą nie tylko bezpieczeństwa ludzi, ale również cennych kopleksów przyrodniczych obszaru Natura 2000.

Od razu można wziąć głębszy oddech i poczuć się bezpiecznie.

 

wielka brytania flagax100

Security - isn't that what life is about? To support them, the National Rescue and Fire Fighting System (KSRG) was established in 1991. One of the "cogs" of the system is OSP Wola Krzysztoporska.  With the financial support from European Funds, the unit has been modernized by new firetruck along with its equipment.

The project allows to minimize the possible effects of failures in high-risk plants, road and rail incidents, as well as threats posed by nature. Firemans from the OSP Wola Krzysztoporska not only protect the safety of people, but also valuable natural complexes of the Natura 2000 area.

You can take a deep breath and feel safe immediately.

 

 

polska flagax100

"Felek" to największy budynek socjalny w Bełchatowie. Mieszka w nim 112 rodzin. Czy taki budynek może być nowoczesny? Czy może nas czymś zaskoczyć? Zacznijmy od początku.

Władze Bełchatowa wystąpiły o dofinansowanie na termomodernizację budynku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ten sposób do "Felka" "popłynęło" niemal 3 mln. złotych.

Zakres przeprowadzonych prac jest bardzo szeroki. Budynek został ocieplony i uzyskał nową fasadę. Wymieniono pokrycia dachowe i zamontowano zawory termostatyczne. Całość dopełniają nowe drzwi zewnętrzne oraz zmodernizowany węzeł ciepłowniczy. To jednak nie wszystko.

Blok przy Czaplinieckiej 44D wyposażono w panele fotowoltaiczne, a także system wentylacji mechanicznej. Panele produkują energię elektryczną (również w pochmurne dni), która jest wykorzystywana do zasilania pomp ciepła odpowiedzialnych za podgrzewanie wody użytkowej. System wentylacji odprowadza zużyte powietrze z pomieszczeń, wdmuchując w zamian świeże, z zewnątrz. Wszystkimi udogodnieniami steruje system zarządzania mediami. Można nim sterować zdalnie, z poziomu przeglądarki internetowej.

Czujecie się zaskoczeni? Pewnie tak.

Dzięki Funduszom Europejskim "Felek" stał się nowoczesny i energooszczędny. Koszty ekspoloatacji znacząco zmalały, a mieszkańcom żyje się wygodniej. Zmniejszyło się również obciążenie dla środowiska. Jak widać same plusy.

wielka brytania flagax100

"Felek" is the largest social building in Bełchatów. 112 families live there. Can such a building be modern? Can it surprise us with something? Let's start from the beginning.

The authorities of Bełchatów applied for co-financing for thermo-modernization of the building from the Regional Operational Program of the Łódź Voivodeship. In this way almost 3 million PLN flowed to "Felek".

The scope of work carried out is very wide. The building was insulated and acquired a new facade. The roofing was replaced and thermostatic valves installed. Everything was completed by new external doors and a modernized heating node. However, this is not all.

The block at Czapliniecka 44D is equipped with photovoltaic panels as well as a mechanical ventilation system. The panels produce electricity (also on cloudy days), which is used to power heat pumps responsible for heating utility water. The ventilation system removes used air from the rooms, blowing fresh in from the outside instead. All facilities are controlled by the media management system. It can be controlled remotely from a web browser.

Do you feel surprised? Probably so.

"Felek" has become modern and energy-saving by the European Funds. Maintenance costs have decreased significantly, and residents are more comfortable living. The burden on the environment has also decreased. As you can see all the pros.

 

polska flagax100

Czy wiecie, że w Bełchatowie można upawiać turystykę?

Dzięk Funduszom Europejskim Bełchatów stworzył bardzo ciekawe szlaki turystyczne. W ramach projektu szlaki dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawych, wybudowano Jabłoniowy Sad, czy zakupiono audioprzewodniki ze scenariuszami wycieczek. Dla ułatwienia wędrówek na szlakach turystycznych pojawiła się również mała architektura.

Nowymi produktami turystycznymi został: szlak rodzinny, sportowo-turystyczny, historyczny, czy też wspomniany wcześniej Jabłoniowy Sad.

Zatem, zapraszamy turystów i wszystkich chętnych do Bełchatowa - miasta tylko dobrych re:akcji. Napewno nie będziecie się tam nudzić, a przy okazji przekonacie się jak zmienia się nasze województwo dzięki Funduszom Europejskim. Aby wzmóc Waszą chęć odwiedzin Bełchatowa prezentujemy kilka widoków tego wyjątkowego miejsca.

wielka brytania flagax100

Do you know that you can enjoy tourism in Bełchatów?

With the help of European Funds, Bełchatów has created very interesting tourist routes. As part of the project, the routes were adapted to the needs of people with disabilities, the Jabłoniowy Sad was built, or audio guides with trip scenarios were purchased. To facilitate hiking, small architecture also appeared on tourist routes.

We can discover new tourist products: the family trail, sport and tourist trail, the historical trail, or the previously mentioned Jabłoniowy Sad.

Thus, we invite tourists and everyone willing to Bełchatów - a city of only good re:action. You will certainly not be bored there, and by the way you will see how our province is changing with the European Funds. To increase your desire to visit Bełchatów, we present several views of this unique place.

polska flagax100

To przykład projektu w którym inicjatywa małego przedsiębiorcy przyczyniła się do zmniejszenia zaangażowania konwencjonalnych paliw i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii. Infrastruktura w projekcie współpracuje z istniejąca siecią. Energia będzie przeznaczona na potrzeby własne gabinetu a w części na sprzedaż. Zarządzający tą infrastrukturą współpracuje z operatorem sieci (w zakresie części energii przeznaczonej na sprzedaż). To jedna z wielu inwestycji podejmowanych w ramach unijnych dofinansowań pokazująca , że zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość jak istotne są działania proekologiczne.

wielka brytania flagax100

This is an example of a project in which the initiative of a small entrepreneur has contributed to reducing the involvement of conventional fuels and increasing the use of renewable energy in energy production. The infrastructure in the project works with the existing network. The energy will be used for the cabinet's own needs and partly for sale. The manager of this infrastructure cooperates with the network operator (in the scope of the part of energy intended for sale). This is one of many investments undertaken under EU funding showing that both public institutions and entrepreneurs are increasingly aware of the importance of pro-ecological activities.

%AM, %13 %367 %2020 %08:%Lut

Z

ZIT

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To narzędzie pojawiło się po raz pierwszy w obecnej perspektywie finansowania. Dzięki temu narzędziu miasta i sąsiadujące z nimi jednostki administracyjne mogą wspólnie realizować projekty – także te łączące działania z EFRR i EFS. ZIT pozwala również na wyjście poza sztywne granice administracyjne – jednym słowem daje beneficjentom dużo większą elastyczność, co przekłada się na lepsze dopasowanie projektów do rzeczywistości.

%AM, %13 %367 %2020 %08:%Lut

W

Wkład własny

– Unia Europejska da nam pieniądze, ale chce, żebyśmy my (Beneficjenci) też się dołożyli. Ta część kosztó w, którą ponosi beneficjent to wkład własny.

Wskaźniki

– skąd będziemy wiedzieć czy projekt się udał? Pozwalają to zmierzyć wskaźniki, czyli miara celów, jakie mają zostać osiągnięte.

%AM, %13 %366 %2020 %08:%Lut

S

Spin off

– wielbiciele kinematografii, szczególnie tej opowiadającej o superbohaterach, znają ten termin. W tym wypadku nie chodzi o film rozszerzający historię jednego z wątków innego filmu, choć sam mechanizm jest podobny. Spin off w terminologii Funduszy Europejskich to firma powstała w wyniku usamodzielnienia się pracownika/pracowników firmy macierzystej. Często takie firmy „pączkują” z firm, które prowadzą aktywną działalność B+R (patrz –> B+R), a nowa firma zajmuje się perspektywiczną technologią opracowaną w jednostce macierzystej.

Start–up

– najprościej mówiąc – nowa firma, przedsiębiorstwo w początkowym okresie rozwoju. W węższym znaczeniu – przedsiębiorstwo oferujące innowacyjny produkt, obarczone dużym ryzykiem ze względu na nieprzewidywalność rynku. Start–up to ulubiona forma działalności młodych specjalistów, szczególnie z branży IT. To także zjawisko kulturowe związane ze specyficznym słownictwem, kulturą pracy, zwyczajami. Start–upową atmosferę znakomicie oddaje np. serial „Silicon Valley”.

Subsydiarność

– Unia Europejska tak naprawdę nie chce wszystkiego robić sama, na poziomie wspólnotowym. Zasada subsydiarności mówi o tym, że działania powinny być podejmowane na tym poziomie tylko wtedy, jeśli będzie się to wiązało z wyższą skutecznością i efektywnością niż w przypadku działań na poziomie państw.

SZOOP

– wbrew pozorom nie chodzi o średniej wielkości ssaka, ale o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ. Ten dokument to kompendium wiedzy o działaniach w ramach RPO WŁ. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje, które przydadzą Ci się do przygotowania wniosku: kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie działania mogą być dofinansowane i nie tylko. Dobrze zacząć swoją przygodę z Funduszami Europejskimi od lektury SZOOP.

%AM, %13 %366 %2020 %08:%Lut

R

Rewitalizacja

– to słowo stało się popularne w ostatnich latach – i bardzo dobrze! Pod tym terminem kryje się określenie procesów zmierzających do przekształcenia zniszczonych obszarów, tak aby przestrzeń stała się na powrót wartościowa i funkcjonalna. W regionie łódzkim często procesy te zachodzą na terenach poprzemysłowych. W rewitalizacji ważne jest to, aby zadbać nie tylko o budynki, ulice i infrastrukturę – niemniej ważne, a nawet ważniejsze jest zadbanie o to, aby społeczność żyjąca na danym obszarze odnalazła tu swoje miejsce.

%AM, %13 %365 %2020 %08:%Lut

P

Partnerstwo publiczno – prywatne

– projekt realizowany wspólnie przez instytucję publiczną i inwestora prywatnego. Instytucje te dzielą się zadaniami i ryzykiem. Każdy z partnerów realizuje swoje cele – instytucja publiczna świadczy usługi dla ludności, a partner prywatny wypracowuje zysk.

Płatność

– tak, to to co myślicie – wypłata środków finansowych. Ale w warunkach Funduszy Europejskich jest ona realizowana na podstawie wniosku o płatność.

Polityka regionalna

– działalność państwa, samorządów i innych instytucji, zmierzająca do rozwijania poszczególnych regionów i zmniejszania różnic w rozwoju między nimi.

Produkt

– czy myślicie, że to to, co widzicie na półkach sklepowych? Też, ale jeśli mówimy o Funduszach Europejskich, produkt to materialny wynik realizacji projektu np. liczba zakupionych maszyn i urządzeń.

%AM, %13 %365 %2020 %08:%Lut

O

Oddziaływanie

– to, w jaki sposób Wasz projekt zmienia świat na lepsze. Może nie cały świat, ale na początek świat odbiorców Waszego projektu.

Oś priorytetowa

– część Programu Operacyjnego realizująca określone cele.

Outplacement

– pomoc dla zwalnianych pracowników. Zwolnienia nie są miłe, a outplacement, czyli np. szkolenia, pomoc finansowa/prawna/psychologiczna pomaga w przejściu tego etapu.

Strona 5 z 9
 
Top