Poddziałanie VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 29.01.2021 r.

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Łódzkiego 29 stycznia 2021 roku podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Status naboru

  • Zakończony: od 2021-03-01 do 2021-03-22
 
Top