Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.06.2016 r.

 

 

11 września 2017 roku wprowadzono zmiany w regulaminie konkursu, w związku z faktem, że dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przekracza kwotę wskazaną w regulaminie konkursu. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach przedmiotowego konkursu. Informujemy, że powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art. 41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

pdfRegulamin konkursu zamkniętego (obowiązuje od 11 września 2017 r.) 629.77 KB


14 lipca 2017 r. przyjęto zmiany w regulaminie konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiany wprowadzono w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów wydłużając ją do 212 dni roboczych od dnia 26 września 2016 r. (t.j. do dnia 31 lipca 2017 r.), oraz w zakresie planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu na wrzesień 2017 r. Informujemy, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin konkursu zamkniętego (obowiązuje od 14.07.2017 do 10.09.2017 r.)630.07 KB


Informujemy o zmianach w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, oraz planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

pdfRegulamin konkursu (obowiązuje od 22.05.2017 r. do do 13.07.2017 r.)624.65 KB


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1001/16 z dnia 31 sierpnia 2016r. przyjął zmiany w zakresie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin konkursu zamkniętego (obowiązuje do 21.05.2017 r.)624.36 KB


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 
Top