Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 17.04.2023 r.

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), na podstawie Uchwały nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz na podstawie Uchwały nr 5/2023 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie: wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanego przez IZ RPO WŁ, którego dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 4-182 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” – Gmina Koluszki, ogłasza nabór dla projektu:

  • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach
    Wnioskodawca: Gmina Koluszki
    Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/23 – wezwanie

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r.

Powyższy projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listę niezbędnych dokumentów wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 

 
Top