Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 02.06.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 
Top