Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

chcemy aktywnie włączyć wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie na temat wielu kwestii przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPO WŁ. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju, zarówno naszego województwa, jak też całego kraju. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także ewentualnych skarg w zakresie realizacji RPO WŁ.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, zarówno wnioskodawca lub beneficjent, jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Jak i gdzie zgłaszać wnioski i skargi?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”), poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16.00 na adres:
  Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. elektronicznie: na adres e-mail: rfe@lodzkie.pl
 3. osobiście w siedzibie Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa w godzinach pracy Departamentu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze działanie.
W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • adres korespondencyjny,
 • telefon kontaktowy,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,al. Piłsudskiego 8.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Anna Pałczyńska, tel. 42 291 97 04, e-mail: iod@lodzkie.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie adresu korespondencyjnego skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

WAŻNE

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

Raporty

pdfRoczny raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za 2023 rok

 
Top