Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

chcemy aktywnie włączyć wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie na temat wielu kwestii przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPO WŁ. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju, zarówno naszego województwa, jak też całego kraju. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także ewentualnych skarg w zakresie realizacji RPO WŁ.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, zarówno wnioskodawca lub beneficjent, jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Jak i gdzie zgłaszać wnioski i skargi?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”), poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16.00 na adres:
  Departament Kontroli i Skarg
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. elektronicznie: na adres e-mail: departamentkontroli@lodzkie.pl
 3. osobiście w siedzibie Departamentu Kontroli i Skarg w godzinach pracy Departamentu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze działanie.
W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • adres korespondencyjny,
 • telefon kontaktowy,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.


Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

WAŻNE

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.


Top