Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Informacja o naborze

Ogłaszamy Konkurs dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 
Top