Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 14.04.2017 r.

PONOWNE WEZWANIA DO NABORÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 29.12.2016 R. W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WŁ 2014-2020

IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosków o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniach z dn. 29 grudnia 2016 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów:

 1. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki”
 Wnioskodawca: Gmina Koluszki
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-017/16

 2. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”
 Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-019/16

 3. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”
 Wnioskodawca: Miasto Pabianice
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-020/16

 4. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”
 Wnioskodawca: Powiat Łódzki Wschodni
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-021/16

 5. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”
 Wnioskodawca: Powiat Pabianicki
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-024/16

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top