Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 03.07.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 8/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektu:

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”
 Wnioskodawca: Gmina Dmosin
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/17- wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące naboru wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obaszar Metropolitalny.

 
Top