Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 14.08.2019 r.

 

Informujemy o zmianie regulaminu poniższego konkursu. Szczegółowe informacje znajdziesz w wykazie zmian regulaminu konkursu oraz w rozdziale „Niezbędne dokumenty".  

Informacja o naborze

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/19 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Regionalny program zdrowotny dotyczący przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019-2023 - pilotaż „odWAŻYMY ŁÓDZKIE”), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Top