Artykuły

Artykuły (124)

Flaga Polski

W dawnej wsi Lipce, leżącej w powiecie skierniewickim województwa łódzkiego rozgrywa się akcja powieści „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta. Za tą powieść polski pisarz został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. W miejscu tym utworzono Muzeum Regionalne – skansen z pamiątkami związanymi z postacią Władysława Reymonta. Odtworzono w nim wnętrza chałup chłopskich z ich wyposażeniem. Zgromadzono tu m. in. tkaniny, hafty, stroje, ale także narzędzia rolnicze. Zadaniem projektu jest wykorzystanie walorów kulturowych oraz przyrodniczych gminy lipce reymontowskie. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie odwiedzającym dogodnej rekreacji połączonej z edukacją, umożliwi rozwój turystyki w północno – wschodniej części woj. łódzkiego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej. Głównym celem jest wypromowanie zagrody ludowej w lipcach reymontowskich jako markowego produktu turystycznego woj. łódzkiego. w tym celu przewiduje się adaptację zabudowań na cele turystyczne, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie nowego chodnika wzdłuż ul. Wiatracznej, przyłącza kanalizacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej, estrady, zaplecza sanitarnego, klimatyzacji pomieszczeń „chałupy”, zakup sprzętu gastronomicznego, sprzętu estradowego, mebli ogrodowych oraz zakup wyposażenia „chałupy” i sprzętu turystycznego.

Flaga Wielkiej Brytanii

In the former village of Lipce, located in the Skierniewice poviat of the Łódź Province, the action of the novel "Chłopi" by Władysław Stanisław Reymont takes place. For this novel, the Polish writer was awarded the Nobel Prize in the field of literature. In this place, the Regional Museum was created - a museum with souvenirs associated with the figure of Władysław Reymont. The interiors of peasant cottages with their equipment were recreated in it. Gathered here, among others fabrics, embroidery, clothing, but also agricultural tools. The task of the project is to use the cultural and natural values ​​of the Lipce Reymontowskie commune. The undertaking is aimed at enabling visitors to have a convenient recreation combined with education, it will enable the development of tourism in the north-eastern part of the Lodz province by expanding the tourist offer. The main goal is to promote the homestead in Lipce Reymontowskie as a brand tourist product of the Lodz province.  At the end, it is planned to adapt the buildings for tourist purposes, to make a new fence, to make a new pavement along Wiatraczna street, sewage and sewerage connections, stage, sanitary facilities, air conditioning of "cottages", purchase of catering equipment, stage equipment, garden furniture and purchase of "cottage" equipment and tourist equipment.

%PM, %22 %533 %2019 %12:%Mar

Dbam o zdrowie

polska flaga

W ramach projektu realizowane są nieodpłatne badania kolonoskopowe (wraz ze znieczuleniem). Badania prowadzone są w pracowniach Salve sp z o.o. w Łodzi. Realizacja zadania zwiększyła liczbę dotychczas wykonywanych badań, o co najmniej 15%. W celu zapewnienia większej dostępności (osoby pracujące), badania prowadzone są min. 2 dni w tygodniu w godz. popołudniowych, po godzinie 18:00 oraz. w 2 soboty. Wszystkie lokalizacje dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynkach są windy, podjazdy i inne udogodnienia likwidujące bariery architektoniczne i użytkowe. Usługi w ramach projektu są zaprojektowane w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji. Biorąc pod uwagę, ze do projektu mogą zgłosić się osoby starsze lub/i niesamodzielne lub/i z niepełnosprawnościami narządów ruchu wymagające specjalistycznego transportu , zaplanowane zostały również wydatki dotyczące zwrotu kosztów dojazdów na badania oraz środki na specjalny transport, co ma wyeliminować barierę w postaci braku możliwości dotarcia do miejsca wykonywania badania wspomnianym osobom.

wielka brytania flaga

As part of the project, free colonoscopy (including anesthesia) is carried out. Research is carried out in Salve sp z o.o. in the boat. Implementation of the task increased the number of tests performed so far by at least 15%. In order to ensure greater availability (working persons), research is carried out at least 2 days a week from Afternoon, after 18:00 and. on 2 Saturdays. All locations are adapted to the needs of people with motor disabilities. In the buildings there are lifts, ramps and other facilities eliminating architectural and utility barriers. Project services are designed to be useful to everyone, as much as possible, without the need for adaptation. Considering that elderly and / or non-disabled people and / or disabilities of motor organs requiring specialized transport may apply to the project, also expenses regarding reimbursement of travel costs for research and funds for special transport are planned, which will eliminate the barrier in the form of lack of possibilities to reach the place of performing the examination for said persons.

%PM, %22 %522 %2019 %12:%Mar

Elektronik przyszłości

polska flaga

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów SP10 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki. Uzupełnieniem działań w projekcie jest wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego .,wykorzystanie na doradztwie produktu finalnego z projektu innowacyjnego z POKL ""Aktywny Absolwent"" i zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej. Główne zadania: zajęć z nowoczesnej elektroniki dla uczniów to wyjazd naukowy do najnowocześniejszego Centrum Technologicznego IPC w Polsce, przeszkolenie 3nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki, zakup specjalistycznych urządzeń i komputerów do pracowni zawodowej, program doradztwa edukacji-zawodowej ,zapewnienie płatnych letnich staży w firmach m.in.z ŁSSE.

wielka brytania flaga

The aim of the project is to increase the employability of students of SP10 in Lodz by organizing additional classes to strengthen the scientific and technical competences in the field of modern electronics. The project is complemented by the implementation of a vocational counseling program at the school, the use of the final product from the innovative project from POKL "Active Graduate" and the purchase of modern equipment for the professional workshop. The main tasks: modern electronics classes for students is a scientific trip to the most modern IPC Technology Center in Poland, training of three masters in the field of modern electronics, purchase of specialized equipment and computers for the professional workshop, vocational education consulting program, providing paid summer internships in companies in. from the Łódź Special Economic Zone.

 

polska flaga

Celem projektu było przeciwdziałanie degradacji środowiska Załęczańskiego Parku krajobrazowego rezerwatu geologicznego „Węże”, który osiągnięto poprzez  budowę ścieżki dydaktycznej przebiegającej głównie przez malownicze, cenne przyrodniczo i krajobrazowo, tereny parku zlokalizowane w obszarze Miasta i Gminy Działoszyn. Przedsięwzięcie objęło budowę 14 stanowisk dydaktycznych z tablicami informacyjnymi oraz kierunkowskazami, wykonanie miejsc odpoczynku
i miejsc postojowych dla pojazdów i rowerów. Cała trasa ścieżki  obejmuje19 km. Oprócz jej wyznaczenia Miasto Działoszyn opracowało przewodnik wraz z mapą, aplikację na urządzenia mobilne umożliwiającą przeprowadzenie interaktywnej, zadaniowej gry terenowej, która można bezpłatnie pobrać ze strony Google Play.  Grę „ Zagadkowa rzeka” należy rozpocząć od tablicy informacyjnej przy pałacu Męcińskich w Działoszynie.  Na tablicy znajduje się fotokod do zeskanowania, a kolejne punkty z zagadkami do rozwiązania znajdują na mapie dołączonej do rozgrywki. Jej głównym motywem  jest opowieść o mitycznym stworze bazyliszku.

wielka brytania flaga

The aim of the project was to counteract the degradation of the environment of Załęcze Landscape Park of the "Węże" geological reserve, which was achieved through the construction of a nature trail mainly through picturesque, valuable nature and landscape parks located in the City and Commune of Działoszyn. The undertaking covered the construction of 14 didactic positions with information boards and direction indicators, execution of rest areas
and parking spaces for vehicles and bicycles. The entire path route covers 19 km. In addition to its designation, Działoszyn has developed a guide along with a map, an application for mobile devices that enables an interactive, task-oriented outdoor game that can be downloaded for free from the Google Play website. The "Zagadkowa rzeka" game should be started from the information board at the Męciński palace in Działoszyn. On the board there is a photocode to be scanned, and the next points with puzzles to solve are found on the map attached to the game. Her main motive is the story of a mythical creature basilisk.

 

 

polska flaga

Celem Projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” jest poprawa dostępności transportowej woj. łódzkiego poprzez rozszerzenie działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. o.o. na obszarze woj. o odcinki linii kolejowych: Gałkówek/Koluszki–Tomaszów Mazowiecki–Opoczno, Gałkówek/Koluszki–Piotrków Trybunalski–Radomsko, Skierniewice-Łowicz–Kutno oraz poprawienie oferty przewozowej ŁKA w relacjach z Łodzi do Skierniewic, Sieradza, Kutna i Łowicza. Grupa docelowa, to: mieszkańcy województwa łódzkiego i przyjezdni podróżujący do i z pracy, szkół, uczelni, instytucji publicznych i kulturalnych, w celach turystycznych. Zakres rzeczowy projektu jest zgodny z dopuszczalnym zakresem wsparcia w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy, RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz celem działania. W ramach projektu zakupionych zostanie 14 nowych, trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do pasażerskich przewozów regionalnych. Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” z 8.05.2015r. Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wyposażone w automatyczne platformy po obu stronach członu zlokalizowane jak najbliżej miejsc dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich wyposażone w oparcia i pasy bezpieczeństwa do mocowania wózka z pasażerem oraz gniazdka umożliwiające ładowanie wózków akumulatorowych, mobilne automaty biletowe, kabinę WC z możliwością przewijania niemowląt. Pojazdy będą posiadały jednoprzestrzenne bezstopniowe wnętrze z udziałem niskiej podłogi ok. 70%, wielofunkcyjne przedziały dla pasażerów z rowerami i dużym bagażem, klimatyzację i sieć WiFi.

wielka brytania flaga

The goal of the "Construction of the Łódź Agglomeration Railway Stage II" project is to improve the transport accessibility of the province. Lodz by expanding the transport activity of the Łódź Agglomeration Railway sp. o.o. in the area of ​​the province o sections of railway lines: Gałkówek / Koluszki-Tomaszów Mazowiecki-Opoczno, Gałkówek / Koluszki-Piotrków Trybunalski-Radomsko, Skierniewice-Łowicz-Kutno and improvement of ŁKA's transport offer in relations with Łódź to Skierniewice, Sieradz, Kutno and Łowicz. The target group is: inhabitants of the Lodz region and visitors traveling to and from work, schools, universities, public and cultural institutions, for tourism purposes. The material scope of the project is consistent with the acceptable scope of support under the Priority Axis III Transport, Action III.4 Railway transport, ROP LV for the years 2014-2020 and the purpose of the action. As part of the project, 14 new three-part electric multiple units (EZT) will be purchased for passenger regional transport. The project takes into account the concept of universal design in accordance with the "Guidelines for the implementation of the principle of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men as part of EU funds for 2014-2020" from 8/05/2015. Vehicles will be adapted to the needs of people with disabilities: equipped with automatic platforms on both sides of the unit located as close as possible to people with reduced mobility, places for wheelchair users equipped with backrests and seat belts for attaching a trolley with a passenger and sockets for loading trolleys battery, mobile ticket machines, toilet cabin with the possibility of changing the infant. The vehicles will have a single-space infinitely variable interior with a low floor of approx. 70%, multi-functional compartments for passengers with bicycles and large luggage, air conditioning and WiFi.

%PM, %21 %557 %2019 %13:%Mar

Najciekawsze projekty

Impuls II na peronie stacji Łódź Fabryczna

tytuł projektu: „BUDOWA ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ ETAP II”
nazwa beneficjenta:
ŁÓDZKA KOLEI AGLOMERACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
działanie:
3.4. Transport kolejowy
dziedzina:
transport
wartość projektu:
237 935 572.40 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
164 586 425.39 zł 

OPIS PROJEKTU

 

 

 

 


Tablica informacyjna nad Żabim Stawem na ścieżce dydaktycznej

tytuł projektu: „ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA - NAJCENNIEJSZE WALORY PRZYRODNICZE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
nazwa beneficjenta:
MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN
poddziałanie:
5.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska

wartość projektu:
233 312,67 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
91 974,41 zł

 OPIS PROJEKTU

 

 

 

 


Elektronik podczas ćwiczeń zawodowych

tytuł projektu: „ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI"
nazwa beneficjenta:
MIASTO ŁÓDŹ
Poddziałanie:
11.3.1 Kształenie zawodowe
dziedzina:
Nauka i edukacja
wartość projektu:
1 382 580 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 175 193 zł

 OPIS PROJEKTU

 

 

 

 


Stetoskop i ulotki promocyjne na biurku w gabinecie lekarskim

tytuł projektu: DBAM O ZDROWIE - PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYCIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO
nazwa beneficjenta:
SALVE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
poddziałanie:
10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

wartość projektu:
1 218 000 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:

 1 035 000 zł

OPIS PROJEKTU

 

 

 

 


Popiersie Reymonta przed Muzeum Regionalnym w Lipcach Reymontowskich

tytuł projektu: URZĄDZENIE CENTRÓW MIEJSCOWOŚCI - ZAGRODA LUDOWA W LIPCACH REYMONTOWSKICH MARKOWYM PRODUKTEM TURYSTYCZNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
nazwa beneficjenta:
GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE
Poddziałanie:
6.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej
dziedzina:
turystyka
wartość projektu:
505 443,90 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
345 040,50 zł 

OPIS PROJEKTU

 

 

 


 

Nocny widok z lotu ptaka na Trasę Górną

tytuł projektu: BUDOWA TRASY „GÓRNA" NA ODCINKU OD AL. WŁÓKNIARZY DO UL. RZGOWSKIEJ; ETAP I ODCINEK RZGOWSKA - PARADNA
nazwa beneficjenta:
MIASTO ŁÓDŹ
działanie:
I.1 drogi
dziedzina:
transport
wartość projektu:
198 540 395,11 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
64 379 891,25 zł 

OPIS PROJEKTU

 

 

 

 

 


 

 

Widok na gabinet stomatologiczny Denta-Med z widocznymi na dachu panelami fotowoltaicznymi

tytuł projektu: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCACH 200 KW I 2,08 KW
nazwa beneficjenta:
DENTAMED ZESPÓŁ PRYWATNYCH GABINETÓW LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH IWONA ŚMIAŁEK-TOKARZ
działanie:
Odnawialne źródła energii
dziedzina:
energetyka
wartość projektu:
900 360,00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
578 280,00 zł 

OPIS PROJEKTU

 

 

 

 

 


 

 

Widok na Plac Narutowicza w Bełchatowie

tytuł projektu: ENERGIA, NATURA I TRADYCJA - NA BEŁCHATOWSKIM SZLAKU
nazwa beneficjenta:
MIASTO BEŁCHATÓW
działanie:
6.2 Rozwój gospodarki turystycznej
dziedzina:
turystyka
wartość projektu:
1 933 480,15 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 140 589,23 zł 

OPIS PROJEKTU

 

 

 

 


Widok na blok

tytuł projektu: TERMOMODERNIZACJA WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZAPLINIECKIEJ 44D – FELEK
nazwa beneficjenta:
MIASTO BEŁCHATÓW
działanie:
4.2 Termomodernizacja budynków
wartość projektu:
4 415 165,70 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 976 413,03 zł 

OPIS PROJEKTU

 

 

 

 

 


Wóz bojowy straży pożarnej na ulicach Woli Krzysztoporskiej

tytuł projektu: ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ DZIAŁAJĄCEJ W KSRG
nazwa beneficjenta:
GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
działanie:
5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom
wartość projektu:
799 693,11 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
591 630,00 zł zł 

OPIS PROJEKTU

 

 

 

 

 


 

Choć chciałoby się, aby spokojny czas opieki nad małym dzieckiem trwał jak najdłużej, prędzej czy później przychodzi moment podjęcia decyzji o powrocie do pracy. Regionalny Program Województwa Łódzkiego ułatwia zrobienie pierwszego kroku młodym rodzicom jeszcze zanim dziecko ukończy 3. rok życia. Pieniądze z niego pochodzące wspierają bowiem zorganizowanie opieki nad maluchem w czasie gdy jego rodzice wracają do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi, doradztwo dla dorosłych

Konieczność opieki nad małym dzieckiem stanowi częstą barierę dla wielu rodziców, a w konsekwencji są jedną z najpowszechniejszych przyczyn odkładania w czasie powrotu do pracy. RPO WŁ na lata 2014-2020 zmierza się z tym problemem proponując wsparcie w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Polega to na możliwości dofinansowania tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej (czyli żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego), jak i pozainstytucjonalnej (niania). Od 2015 roku przeprowadziliśmy już 3 konkursy dla projektodawców chcących otrzymać wsparcie finansowe na tego typu przedsięwzięcia. Znamy już ich wyniki. Poniżej zgromadziliśmy informacje o wszystkich dofinansowanych inicjatywach. Jest to 67 projektów z całego województwa, przewidujących profesjonalną i atrakcyjną opiekę nad dziećmi. Warunkiem skorzystania z niej jest chęć rodzica do powrotu na rynek pracy. Część przedsięwzięć dodatkowo oferuje więc także konkretne wsparcie dla dorosłych – doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże o ile wynika to ze zdiagnozowanych przez realizatora projektu potrzeb.

W 2017 roku kontynuujemy wsparcie aktywizacji zawodowej 

Jeśli reprezentujesz instytucję, która szuka dofinansowania na zapewnienie opieki dla najmłodszych dzieci, mamy dobrą wiadomość. W 2017 roku zostaną ogłoszone aż 4 kolejne konkursy z Działania X.1. Pierwszy nabór wniosków, na który przeznaczyliśmy aż blisko 18 mln zł, rozpocznie się już niedługo, bo 23 lutego. Wsparcie finansowe wynoszące co najmniej 50 000 zł może otrzymać każdy podmiot niebędący osobą fizyczną. Obowiązkowy w projektach unijnych wkład własny wynosi tylko 9% wartości projektu. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na naszej stronie.

Natomiast młodych rodziców zachęcamy do zapoznania się z listą już realizowanych projektów – w wielu rekrutacja dzieci nadal trwa. Być może szczęśliwy powrót do pracy jest bliżej niż mogłoby się wydawać.

pdfLista klubów, żłobków i innych form opieki dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Jednym ze żłobków dofinansowanych w ramach RPO WŁ jest Akademia Maluszka z Łodzi, prowadzona przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich. Piętnaścioro dzieci, w czasie gdy ich rodzice korzystają ze szkoleń i doradztwa ułatwiającego zdobycie pracy, pozostaje pod opieką profesjonalnych opiekunek.

dworzec_wielun

DWORZEC WIELUŃ – DĄBROWA ZAMIENIONY W DOM KULTURY! ZAPRASZAMY NA WIELKIE OTWARCIE I KONCERT.

Pociąg do kultury, kolej na sztukę, budynek wkracza na nowe tory swoich dziejów… Skojarzenia z kolejnictwem można mnożyć, ale jedno jest pewne: już za chwilę Wieluń zyska piękny, użyteczny i przyjazny mieszkańcom obiekt. Dawny dworzec Wieluń – Dąbrowa po kapitalnym remoncie stał się centrum kultury. Planowane jest też godne nowej funkcji, uroczyste otwarcie połączone z wyjątkowym recitalem.

HISTORIA I WIELKIE ZMIANY

Na północnym obrzeżu Wielunia, przy linii kolejowej nr 181 od 1927 znajduje się stacja kolejowa. To dworzec Wieluń – Dąbrowa. Budynek piękny pod kątem architektonicznym i wyjątkowo przestronny, jak na trasę kolejową o nie tak kluczowym znaczeniu. Wszystkie obiekty powiązane z linią Kalety – Podzamcze budowano w podobnym stylu, miały czerpać z tradycji architektonicznej polskich dworków. Wieluń – Dąbrowa wykonano z cegły oraz drewna, jego fasady są silnie przeszklone. Choć nigdy nie odwiedzały go tłumy pasażerów, zaprojektowano w nim okazałą poczekalnię.

Przez lata budynek stopniowo tracił na znaczeniu, co doprowadziło do jego zamknięcia. W ostatnich latach w jego przestrzeniach odbyło się kilka koncertów muzycznych, których zaskakujący anturaż zachwycił odbiorców. To sprawiło, że podjęto decyzję o nadaniu opuszczonemu budynkowi zupełnie nowej funkcji. Został przeznaczony na… filię domu kultury! Tak zrodził się projekt „Dworca Kulturalnego Wieluń – Dąbrowa”, zaaprobowany przez Urząd Miejski w Wieluniu.

 

KAPITALNY REMONT Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

W 2016 roku rewitalizacja dworca została dofinansowana kwotą 1,55 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To znaczna większość z 2,44 mln zł całkowitej wartości projektu. Prace budowlane i wyposażenie zakończono jesienią 2018 roku. Kapitalny remont obejmował konstrukcję łącznie z więźbą dachową, nową aranżację wnętrz oraz dostosowanie do przyszłej funkcji i potrzeb użytkowników.

Dworzec kulturalny będzie służył mieszkańcom Wielunia oraz ich gościom jako placówka kulturalna, filia Wieluńskiego Domu Kultury. Dzięki nowej funkcji w zrewitalizowanych murach możliwe będzie organizowanie wydarzeń muzycznych, wystaw oraz kameralnych recitali. Duży nacisk kładziony jest na to, by miejsce było przyjazne młodym artystom stawiającym pierwsze kroki na ścieżce kariery. Dodatkowo znajdzie się miejsce na prowadzenie warsztatów i zajęć artystycznych, rozwijanie pasji i poszukanie ciekawych zainteresowań.

 

ZAPRASZAMY NA DARMOWY KONCERT

Okazją do przetestowania możliwości widowiskowych budynku będzie jego uroczyste otwarcie. Imprezę zaplanowano na 13 października (sobota), rozpocznie się o godzinie 19:00. Wydarzenie uświetni recital Janusza Radka, wysokiej klasy artysty obdarzonego nietuzinkowym wokalem. Wykonuje on niełatwy repertuar, który wymaga dużego talentu i opanowania głosu. Szerokiej publiczności muzyk może być znany ze współpracy z Piotrem Rubikiem.

Wydarzenie oraz koncert są bezpłatne, zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, którym to w końcu Dworzec Kulturalny ma służyć!

 

  

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

%AM, %02 %438 %2018 %11:%Lip

Zasady dokonywania zwrotów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wskazuje numer rachunku bankowego do dokonywania zwrotów w ramach projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
XI Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź

39 1240 3073 1111 0010 6415 6197 – dla wszystkich Beneficjentów (nie dotyczy projektów własnych, których Beneficjentem jest Województwo Łódzkie).

W tytule przelewu należy wskazać co najmniej:

  • Numer umowy o dofinansowanie projektu (np. UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00),
  • Tytuł zwrotu (np. niewykorzystana zaliczka, wydatki niekwalifikowalne, decyzja administracyjna, o której mowa w art. 207 UoFP – podać numer decyzji),
  • Czy kwota zwrotu stanowi należność główną, odsetki czy karę umowną/dochód incydentalny? (jeżeli odsetki, to jakie: odsetki bankowe, liczone jak dla zaległości podatkowych, karne),
  • Nr zlecenia z BGK zaliczki/refundacji, której dotyczy zwrot (nr zlecenia podany jest w tytule przelewu przychodzącego do Beneficjenta np. 99999/2016/U2) lub datę otrzymania zaliczki/refundacji.

Poniżej podane przykłady stanowią jedynie pomoc przy konstruowaniu tytułu przelewu przez Beneficjentów:
Przykład 1:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, nr zlec. 99999/2016/U2, należność główna, zwrot niewyk. środków”

Przykład 2:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, nr zlec. 99999/2016/U2, należ.gł.=10000zł, ods.podatk=50zł, Zwrot wyd. niekwalifikowalnych”

Przykład 3:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, Zwrot odsetek bankowych, od transzy 150 000 zł z 01.12.2016 r.”

Przykład 4:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, Zal.150 000 zł z 01.12.2016r., należ.główna, Zwrot Decyzja nr XXX/XX/2016”

Informację o numerze zlecenia można uzyskać w Wydziale Finansowym Departamentu ds. RPO (mail: rpo@lodzkie.pl lub tel. 42 663 32 82, 42 663 32 74).

Piątkowe seminarium „Szczęśliwe dzieci. Pracujący rodzice” z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Gościliśmy wspaniałych prelegentów oraz inspirowaliśmy się projektami beneficjentów. Przekazaliśmy uczestnikom dużą dawkę wiedzy o Funduszach Europejskich, poszerzając ją o zagadnienia związane z aktywizacją zawodową, demografią w naszym regionie i rynkiem pracy, a także wsparciem rodziców pracujących w opiece nad dziećmi. Panel dyskusyjny z beneficjentami był na pewno inspiracją do pozyskiwania środków unijnych na tworzenie żłobków czy dofinansowywanie niań.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność a prelegentom za uświetnienie spotkania.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach.
Poniżej publikujemy listę prezentacji, które były omawiane podczas seminarium, jeśli chcesz z nich skorzystać wystarczy pobrać.

pptxDemografia a rynek pracy w łódzkim5.35 MB
pptxGdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich ?1.81 MB
pptxFundusze Europejskie dla aktywnych rodziców 1.66 MB
pptxOpieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w obliczu nowych przepisów prawa531.63 KB
pptxPrzedszkola firmowe KiDS&Co.21.71 MB

Strona 7 z 9
 
Top