Artykuły

Artykuły (113)

Chcesz uzyskać dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i ich funkcjonowanie?

Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

%AM, %17 %348 %2018 %08:%Sty

Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna

Głównym celem XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna jest zapewnienie systemu skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( RPO WŁ na lata 2014-2020). Dodatkowo środki z tej osi są przeznaczone na zadania mające na celu zamknięcie pomocy dla poprzednich perspektyw finansowych, jak i zmierzające do opracowania dokumentów związanych z przygotowaniem kolejnego okresu programowania. Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 podejmują też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o środkach możliwych do pozyskania z całego programu, w tym również realizują zadania szkoleniowe i edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Celem osi jest także upowszechnianie wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat roli i osiągnięć polityki spójności i Funduszy Europejskich w regionie, w tym w szczególności na temat postępów wdrażania RPO WŁ na lata 2014 -2020 i efektów realizacji programu oraz poszczególnych projektów.

 

 

 

 

 

 

 

Strona 7 z 9
 
Top