Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne (w zakresie typów projektów: Rozwój e-zdrowia)

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 28.02.2019 r.

Informacje o naborze

Ogłaszamy Konkurs dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e- zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Top