Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 14.04.2017 r.

PONOWNE WEZWANIE DO NABORÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 29.12.2016 R. W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 29 grudnia 2016 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu”

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”

Wnioskodawca: Gmina Parzęczew

Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/16

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top