Artykuły

Artykuły (102)

%AM, %02 %438 %2018 %11:%Lip

Zasady dokonywania zwrotów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wskazuje numer rachunku bankowego do dokonywania zwrotów w ramach projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
XI Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź

39 1240 3073 1111 0010 6415 6197 – dla wszystkich Beneficjentów (nie dotyczy projektów własnych, których Beneficjentem jest Województwo Łódzkie).

W tytule przelewu należy wskazać co najmniej:

  • Numer umowy o dofinansowanie projektu (np. UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00),
  • Tytuł zwrotu (np. niewykorzystana zaliczka, wydatki niekwalifikowalne, decyzja administracyjna, o której mowa w art. 207 UoFP – podać numer decyzji),
  • Czy kwota zwrotu stanowi należność główną, odsetki czy karę umowną/dochód incydentalny? (jeżeli odsetki, to jakie: odsetki bankowe, liczone jak dla zaległości podatkowych, karne),
  • Nr zlecenia z BGK zaliczki/refundacji, której dotyczy zwrot (nr zlecenia podany jest w tytule przelewu przychodzącego do Beneficjenta np. 99999/2016/U2) lub datę otrzymania zaliczki/refundacji.

Poniżej podane przykłady stanowią jedynie pomoc przy konstruowaniu tytułu przelewu przez Beneficjentów:
Przykład 1:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, nr zlec. 99999/2016/U2, należność główna, zwrot niewyk. środków”

Przykład 2:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, nr zlec. 99999/2016/U2, należ.gł.=10000zł, ods.podatk=50zł, Zwrot wyd. niekwalifikowalnych”

Przykład 3:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, Zwrot odsetek bankowych, od transzy 150 000 zł z 01.12.2016 r.”

Przykład 4:
„UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/15-00, Zal.150 000 zł z 01.12.2016r., należ.główna, Zwrot Decyzja nr XXX/XX/2016”

Informację o numerze zlecenia można uzyskać w Wydziale Finansowym Departamentu ds. RPO (mail: rpo@lodzkie.pl lub tel. 42 663 32 82, 42 663 32 74).

Piątkowe seminarium „Szczęśliwe dzieci. Pracujący rodzice” z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Gościliśmy wspaniałych prelegentów oraz inspirowaliśmy się projektami beneficjentów. Przekazaliśmy uczestnikom dużą dawkę wiedzy o Funduszach Europejskich, poszerzając ją o zagadnienia związane z aktywizacją zawodową, demografią w naszym regionie i rynkiem pracy, a także wsparciem rodziców pracujących w opiece nad dziećmi. Panel dyskusyjny z beneficjentami był na pewno inspiracją do pozyskiwania środków unijnych na tworzenie żłobków czy dofinansowywanie niań.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność a prelegentom za uświetnienie spotkania.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach.
Poniżej publikujemy listę prezentacji, które były omawiane podczas seminarium, jeśli chcesz z nich skorzystać wystarczy pobrać.

pptxDemografia a rynek pracy w łódzkim5.35 MB
pptxGdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich ?1.81 MB
pptxFundusze Europejskie dla aktywnych rodziców 1.66 MB
pptxOpieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w obliczu nowych przepisów prawa531.63 KB
pptxPrzedszkola firmowe KiDS&Co.21.71 MB

 

6 marca 2018 r. ogłosiliśmy konkurs w ramach Podziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (nr naboru Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/18).


Dostępne środki to niemal 50 mln zł!

Cel konkurs?

Konkurs ma wyłonić podmioty (operatorzy), które na opracowanym przez siebie systemie będą przekazywały do przedsiębiorców bony rozwojowe, a następnie je rozliczały. Operatorzy muszą wykazać się odpowiednim potencjałem finansowym oraz doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Termin naboru

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 6 kwietnia do 12 kwietnia 2018 roku

Typ projektów

Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP za pomocą usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.


Grupa docelowa:

mikro-, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy posiadający jednostkę organizacyjną (siedzibę, oddział, filię) na terenie województwa łódzkiego.


Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Chcesz uzyskać dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i ich funkcjonowanie?

Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

%AM, %17 %348 %2018 %08:%Sty

Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna

Głównym celem XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna jest zapewnienie systemu skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( RPO WŁ na lata 2014-2020). Dodatkowo środki z tej osi są przeznaczone na zadania mające na celu zamknięcie pomocy dla poprzednich perspektyw finansowych, jak i zmierzające do opracowania dokumentów związanych z przygotowaniem kolejnego okresu programowania. Instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 podejmują też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o środkach możliwych do pozyskania z całego programu, w tym również realizują zadania szkoleniowe i edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Celem osi jest także upowszechnianie wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat roli i osiągnięć polityki spójności i Funduszy Europejskich w regionie, w tym w szczególności na temat postępów wdrażania RPO WŁ na lata 2014 -2020 i efektów realizacji programu oraz poszczególnych projektów.

Strona 6 z 8
 
Top