Artykuły

Artykuły (124)

%AM, %18 %474 %2022 %11:%Sty

Prawo Unijne

%AM, %18 %440 %2022 %10:%Sty

Prawo krajowe

 

Aplikacja mapowa prezentująca 49 terenów objętych Gminnymi i Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze województwa łódzkiego, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

Aplikacja, prezentująca informacje związane z rewitalizacją w oparciu o prowadzone wykazy programów rewitalizacji, opublikowana w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego, wpisuje się w działanie systemu monitorowania rewitalizacji na poziomie regionalnym.

Jest to jedno z zadań umowy jaką Województwo Łódzkie zawarło z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, którego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji oraz integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego.

Programy Rewitalizacji w województwie łódzkim - Mapa

%AM, %16 %375 %2021 %09:%Lis

Harmonogram na 2022 rok

 

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowych naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP oraz Działania III.4 Transport kolejowy, które nie zostały ujęte w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.
Ogłoszenie konkursu oraz rozpoczęcie naboru w ramach Poddziałania II.3.1 nastąpi w listopadzie 2022 r. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie ok. 39 mln PLN (ok. 8,4 mln EUR).
Ogłoszenie konkursu w ramach Działania III.4 Transport kolejowy nastąpi w listopadzie 2022 r., natomiast rozpoczęcie naboru w grudniu 2022 r. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące zakupu lub modernizacji taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie ponad 2,1 mln PLN (ok. 465 tys. EUR).
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się we wrześniu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 2 mln PLN (ok. 432 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o:

  • przesunięciu zaplanowanego w II kwartale 2022 roku naboru w ramach Działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw, dotyczącego wsparcia MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na wrzesień 2022 roku. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w lipcu 2022 r.;
  • zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok. Konkurs zostanie ogłoszony w lipcu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się w sierpniu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji wsparcia w formie pozainstytucjonalnej, czyli sfinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 1 mln PLN (ok. 216 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Z uwagi na niedostępność środków w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w Poddziałaniach:

  • XI.1.2 Kształcenie ogólne
  • XI.3.1 Kształcenie zawodowe

nie zostaną ogłoszone konkursy, które planowane były zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok w II kwartale 2022 r.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Konkurs zostanie ogłoszony w czerwcu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się w lipcu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji wsparcia w formie pozainstytucjonalnej, czyli sfinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 1 mln PLN (ok. 216 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


W związku trwającą procedurą zmiany kryteriów dotyczących działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 konieczne jest przesunięcie terminu naboru zaplanowanego na maj 2022 r. w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok. Nabór rozpocznie się w czerwcu 2022 r.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego oraz strony internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


W związku z działaniami na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 planuje się ogłoszenie dodatkowego konkursu w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – ogłoszenie konkursu nastąpi w kwietniu 2022 r., a nabór rozpocznie się w maju 2022 r.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty. 


W związku z planowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działaniami na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy konieczne są następujące zmiany w konkursach zaplanowanych w I kwartale 2022 r. w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok:

  • Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź – ogłoszenie konkursu nastąpi w II kwartale 2022 r., a nabór rozpocznie się w maju 2022 r.;
  • Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie strony rpo.lodzkie.pl gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


14 marca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 186/22przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.

Dokument obowiązuje od 14 marca 2022 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok
Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok

REGULAMIN KONKURSU
„Quiz o Funduszach Europejskich II” (zwany dalej „Regulaminem”)

A. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa organizację i przebieg konkursu „Quiz o Funduszach Europejskich II” (zwanego dalej „Konkursem”), jak również zasady udziału w Konkursie i nagrody konkursowe.
2. Celem Konkursu jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku, jak i sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu Europeistyki oraz Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
3. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (zwany dalej „Organizatorem”).
4. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie facebookowej „Zmieniamy Łódzkie” (zwanej dalej: „Fanpage”) w okresie od 1 września 2021 roku do 17 września 2021 roku do godz. 23.59 (zwanym dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

A. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są Nagrody rzeczowe w postaci:
zestawów upominkowych, tj. okulary przeciwsłoneczne, koce piknikowe, piłki, antystresy, termosy oraz wejściówek na koncerty:
17.09. – Zespół Teatru Wielkiego w Teatrze Wielkim w Łodzi
18.09. – Golec uOrkiestra w Filharmonii Łódzkiej
19.09. – Dawid Kwiatkowski w Łódzkim Domu Kultury

2. Organizator jest zwolniony z uregulowania podatku dochodowego od Nagród których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł z mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.0.1426 t.j.).
3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
4. Nagrody w konkursie zostaną przyznane za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 miejsce o czym decyduje kolejność oraz poprawność udzielonych odpowiedzi.

B. Kapituła Konkursowa
1. W skład Kapituły Konkursowej wejdą minimum 3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu.
2. Zadaniem Kapituły jest wybór prac, które otrzymają nagrody, wyróżnienia itp.
3. Prace będą oceniane przez każdego członka kapituły pod kątem ilości poprawnych odpowiedzi i kolejności ich udzielenia.

C. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna niepełnoletnia, posiadająca pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora oraz firmy Ibento Sp. z o.o. wraz z najbliższą rodziną tj, małżonkami, dziećmi, rodzeństwem i rodzicami.
3. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w specjalnym poście konkursowym, który pojawi się na Fanpage’u „Zmieniamy Łódzkie”. Pytania zawarte w konkursie dotyczą Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Zwycięzcami zostaje 15 pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi. Pytania będą pojawiać się między 1 a 17 września 2021 roku. Uczestnik, który otrzyma nagrodę w konkursie za zajęcie miejsce od 1 do 15, nie może ponownie wziąć udziału w żadnej kolejnej edycji. Jeżeli takiej nagrody nie otrzymał, ma możliwość wzięciu ponownego udziału w kolejnych edycjach.
4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną, gdzie prześle wejściówkę w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik musi zarejestrować się na podanej na bilecie stronie, by móc uczestniczyć w wydarzeniu.
5. Organizatorzy mają prawo weryfikacji dokonanych przez Uczestników zgłoszeń pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu.
6. Nagrody rzeczowe odbierane są przez uczestników w dniu wydarzenia.
a) W celu ustalenia formy odbioru nagrody Organizator konkursu skontaktuje się z Laureatami.
b) W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, niezgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w pkt. E 2 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć ten termin, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez Laureata.

7. Odbiór nagród dokonany zostanie na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do odbioru nagrody przez Laureata, który stanowi załącznik nr 2. do regulaminu lub w przypadku wysyłki nagrody do laureata pokwitowania odebrania przesyłki.
D. Dane osobowe
1. Cel przetwarzania danych.
Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród.
2. Podstawa prawna przetwarzania.
Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz akcji promocyjnej DOFE, nie dłużej niż do 30 września 2022 roku.
4. Rodzaje przetwarzanych danych.
Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
1) dane identyfikacyjne Uczestnika, w szczególności: imię, nazwisko;
2) dane kontaktowe Uczestnika, które obejmują adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, w tym adres, na który zostanie przesłana Nagroda.
5. Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie.
6. Dostęp do danych osobowych.
Dostęp do danych osobowych Uczestnika mają uprawnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora. Dane te mogą być/są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane zrealizacją Konkursu, w szczególności przedstawicielom firm kurierskim w celu dostarczenia nagród do laureatów Konkursu.
7. Prawa osób, których dane dotyczą.
Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z pytaniem m.in. o to czy Organizator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o ich aktualizację. Prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania przysługuje, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Organizatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Organizator może jedynie przechowywać dane osobowe. Organizator nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Organizatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Organizator ma swoją siedzibę pod adresem: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora jest możliwy pod adresem:
1) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
2) poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl.

E. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać mailowo na adres promocja.rpo@lodzkie.plwraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone rozstrzyga Organizator. Reklamacji zgłoszonych po upływie terminu określonego powyżej, Organizator nie będzie rozpatrywał, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej www.rpo.lodzkie.pl.
4. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników i głosujących i może obejmować tylko postanowienia związane z przebiegiem Konkursu. Ponadto, zmiana Regulaminu może wynikać z okoliczności, które przy zachowaniu należytejstaranności nie były możliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania i które leżą po stronie Organizatora. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na Stronie Internetowej.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Organizator ma prawo w każdym momencie zakończyć konkurs bez rozstrzygnięcia.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFE plansza koncert 19.09

Rejestracja na koncert została zakończona

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

 

DOFE plansza koncert 18.09

Rejestracja na koncert została zakończona

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

 

DOFE plansza koncert 17.09

Rejestracja na koncert została zakończona

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Strona 3 z 9
 
Top