Artykuły

Artykuły (124)

14 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 318/23 w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z projektem Prognozy Oddziaływania na Środowisko.
Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie łódzkim do 2030 roku oraz w perspektywie długookresowej do 2050 r. i stanowi dokument planistyczny związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

 1. Projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
 2. Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027.
%AM, %14 %315 %2023 %08:%Kwi

Eksperci w ramach FEŁ2027

 

 

 

 

 

 

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i jest przez nią powoływany w terminie 3 miesięcy od dnia decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program.

5 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027).

W jej następstwie Zarząd Województwa Łódzkiego (pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027; dalej: Instytucja Zarządzająca), Uchwałą nr 160/23 z dnia 23 lutego 2023 r. powołał Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Komitet).

O Komitecie Monitorującym


Komitet działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

 • Instytucji Zarządzającej FEŁ2027,
 • Instytucji Pośredniczących ustanowionych w systemie realizacji FEŁ2027,
 • Instytucji Państwa Członkowskiego,
 • Partnerów, o których mowa w art. 8 rozporządzenia ogólnego;
 • Obserwatorów.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, w pracach Komitetu uczestniczą także przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniąc rolę monitorującą i doradczą.

Tryb pracy gremium określa Regulamin działania Komitetu przyjmowany na pierwszym posiedzeniu. Zapisy Regulaminu działania Komitetu wynikają z treści obowiązujących Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027.

Zadania Komitetu określa art. 40 rozporządzenia ogólnego.

Komitet zatwierdza:

 • metodykę i kryteria stosowane przy wyborze operacji, w tym wszelkie ich zmiany;
 • końcowe sprawozdanie z wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027);
 • Plan ewaluacji FEŁ2027 oraz wszelkie zmiany w tym planie;
 • wszelkie propozycje zmiany FEŁ2027 proponowane przez Instytucję Zarządzającą.

 

Skład Komitetu


pdfSkład Komitetu Monitorującego FEŁ2027 (obowiązuje od 16 czerwca 2023 r.) (406 KB)

Kryteria jakie powinna spełniać osoba zgłoszona do prac w Komitecie.


Dokumenty


Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu określają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r.

pdfUchwała nr 160/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (1,34 MB)

Dane Kontaktowe:


Obsługę prac Komitetu zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Sekretariat Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

Tel. 42 663 31 30; 42 663 31 20
E-mail: sekretariat.kmfel2027@lodzkie.pl

IV posiedzenie KM FEŁ2027– 14 września 2023 r.

Podczas IV posiedzenia KM FEŁ2027 przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027 (w odniesieniu do funduszy EFRR, EFS+ oraz FST), wyrażono pozytywną opinie nt. projektu Strategii Komunikacji Programu FEŁ2027 oraz powołano grupę roboczą w zakresie edukacji włączającej.

Protokół z IV posiedzenia KM FEŁ2027

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

Uchwała nr 19/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania grupy roboczej w zakresie edukacji włączającej

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 18/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Strategii Komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 17/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 16/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego+ wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwała nr 15/23 KM FEŁ2027 z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z załącznikiem

Informacja nt. podjętej uchwały

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

Tryb obiegowy - 4 sierpnia 2023 r.

W celu zatwierdzenia zmian kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027 (w zakresie EFS+), uruchomiono tryb obiegowy. Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany, które polegają na dodaniu kryteriów specyficznych dla działania FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne (typy projektów: Rozwój usług społecznych, Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji).


Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

Uchwała nr 14/23 z dnia 4 sierpnia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego+ wraz z załącznikiem
Informacja nt. podjętej uchwały

III posiedzenie KM FEŁ2027– 22 czerwca 2023 r.

Podczas III posiedzenia KM FEŁ2027 przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027, w odniesieniu do poszczególnych funduszy (EFRR, EFS+ oraz FST) oraz powołano grupę roboczą do spraw Regulaminu działania Komitetu.

Protokół z III posiedzenia KM FEŁ2027

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

II posiedzenie KM FEŁ2027– 24 maja 2023 r.

Podczas II posiedzenia KM FEŁ2027 przyjęto zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach FEŁ2027, w odniesieniu do poszczególnych funduszy (EFRR, EFS+ oraz FST) oraz powołano grupę roboczą do spraw sprawiedliwej transformacji.

Protokół z II posiedzenia KM FEŁ2027

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

 

I posiedzenie KM FEŁ2027– 23 marca 2023

Podczas I posiedzenia KM FEŁ2027 został przyjęty Regulamin działania KM FEŁ2027 oraz kryteria wyboru projektów w ramach FEŁ2027, w odniesieniu do poszczególnych funduszy oraz priorytetów pomocy technicznej.

Protokół z I posiedzenia KM FEŁ2027 (695 KB)

Załączniki do protokołu

Uchwały podjęte na posiedzeniu KM FEŁ2027:

 

%PM, %17 %610 %2023 %14:%Lut

Sprawozdawczość

Zbiorcze dane z realizacji FEŁ2027 przekazywane Komisji Europejskiej drogą elektroniczną w oparciu o zakres określony w Załączniku VII i art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

Dane dotyczące FEŁ2027 przekazane do Komisji Europejskiej - stan na 31.08.2023

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Tożsamość marki „Fundusze Europejskie”

Tożsamość marki „Fundusze Europejskie” jest określona w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027". Pokazuje ona zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE, a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Wskazuje również sposób, w jaki należy budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki.
Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027

Znak marki Fundusze Europejskie


Znak marki Fundusze Europejskie stanowią łącznie:
– sygnet (czyli element graficzny),
– logotyp (czyli graficzna forma nazwy „Fundusze Europejskie”).

Znaki FE mogą występować w wersji poziomej lub pionowej.

 

Wersja pozioma:

Znak marki Fundusze Europejskie wersja pozioma

Wersja pionowa:

 Logo FE RGB Logo FE RGB 1

 

 

Tam, gdzie to możliwe, należy stosować znak w układzie poziomym. Stanowi on podstawową formę znaku. Układ pionowy można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jego zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację.
Rekomenduje się stosowanie znaku pełnokolorowego na białym tle. Jeśli znak występuje na tle barwnym, należy zachować odpowiedni kontrast gwarantujący odpowiednią czytelność znaku.
Znak marki Fundusze Europejskie (14,5 MB)

Znak Unii Europejskiej


 

Znak podstawowy poziomy

Logo UE RGB Logo EU RGB 1


Znak uzupełniający pionowy

Logo UE RGB UE Dofinansowane RGB 1


Znak mobilny

Logo UE Mobilny RGB 1


Wersja podstawowa znaku UE to wersja pozioma z logotypem po lewej, a flagą UE po prawej stronie.
Wersję pionową można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jej zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację. Znak mobilny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń mobilnych. Znak UE powinien w miarę możliwości występować w kolorze. Wersje achromatyczne wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, np. braku możliwości wykorzystania wersji kolorowej ze względów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.). Jeśli nie ma innej możliwości niż użycie kolorowego tła, należy umieścić wokół flagi UE białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości flagi.
Znak Unii Europejskiej wersja polska (48,5 MB)
Znak Unii Europejskiej wersja angielska (61 MB)

Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej

Znak barw RP stanowią łącznie:
– sygnet (czyli element graficzny),
– logotyp (czyli graficzna forma nazwy „Rzeczpospolita Polska”).


Znak podstawowy poziomy

Znak barw Rzeczpospolita Polska wersja pozioma


Znak uzupełniający pionowy

Znak barw Rzeczpospolita Polska wersja uzupełniająca pionowa


Znak mobilny

Znak barw Rzeczpospolita Polska wersja mobilna

ZNAK BARW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STOSUJEMY WYŁĄCZNIE W WERSJI PEŁNOKOLOROWEJ!!


Wersja podstawowa znaku barw RP to wersja pozioma. Wersję pionową można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jej zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację.Znak mobilny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń mobilnych. Rekomendowane jest stosowanie znaku na białym tle. W tym przypadku stosuje się dodatkowo tzw. linię zamykającą w kolorze szarym wokół znaku graficznego.
Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej (28,9 MB)

Zestawienie znaków


Znaki Funduszy Europejskich występują w zestawieniu ze znakiem barw Rzeczpospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej. Takie zestawienie występuje zawsze w wersji pełnokolorowej. W przypadku zastosowania wersji czarno-białej nie umieszcza się znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej.

Układ podstawowy poziomy AAAA

Układ podstawowy poziomy - Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską


Układ podstawowoy poziomy wersja achromatyczna

Układ podstawowy poziomy wersja achromatyczna- Fundusze Europejskie, Dofinansowane przez Unię Europejską


Układ uzupełniający pionowy

Układ uzupełniający pionowy - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską


Układ uzupełniający pionowy wersja achromatyczna

Układ uzupełniający pionowy wersja achromatyczna - Fundusze Europejskie, Dofinansowane przez Unię Europejską


W sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska i znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej w wersji kolorowej, z przyczyn technicznych lub z uwagi na zastosowanie tylko jednego koloru druku (czarnego), np. do druku dokumentów, można stosować zestawienia achromatyczne znaku Fundusze Europejskie i Unia Europejska. Wtedy także wszystkie znaki dodatkowe muszą występować w wersji czarno-białej. Na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń cyfrowych należy stosować zestawienia znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska i znaku barw Rzeczpospolita Polska tylko w wariancie pełnokolorowym. Wersje achromatyczne nie są dozwolone.

Znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Na potrzeby programu regionalnego Województwa Łódzkiego został zaprojektowany znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Znak stanowią łącznie:
– sygnet (czyli element graficzny),
– logotyp (czyli graficzna forma nazwy „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego”).

Znak podstawowy poziomy

Logo Fundusze Europejskie dla Łódzkiego wersja pozioma

Znak uzupełniający pionowy

Logo Fundusze Europejskie dla Łódzkiego wersja pionowa

Znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego (9,2 MB)

 

Zestawienie znaków w programach regionalnych


Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech*, łącznie ze znakami Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, znakiem barw Rzeczpospolita Polska oraz hybrydą (herb Województwa Łódzkiego i nazwa województwa).


Układ podstawowy poziomy

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pozioma

 


Układ uzupełniający pionowy

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pionowa

 

 

 

Układ podstawowy poziomy achromatyczny

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pozioma achromatyczna

 

Układ uzupełniający pionowy achromatyczny

Zestawienie znaków dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego wersja pionowa achromatyczna

*nie dotyczy tablic, plakatów i naklejek

Zestawienie znaków w programie regionalnym (15,1 MB)

Obowiązkowe wzory tablic

Wzór tablicy jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.
Szablony tablic (6,13 MB)

 

Obowiązkowe wzory plakatów

Wzór plakatów jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. Minimalny rozmiar plakatu to format A3 (orientacja pozioma) lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz. W przypadku większego rozmiaru plakatu fonty oraz pozostałe elementy należy skalować proporcjonalnie.
Szablony plakatów A3 poziom (2,16 MB)

 

Obowiązkowe wzory naklejek

Wzór naklejek jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować: dodawać innych znaków, informacji itp.
(dopuszczalne będą dwa warianty informacji słownej we wzorze:„Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej” lub „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej” - do wyboru w zależności od finansowania projektu)
Szablony naklejek - Zakup finansowany (2,27 MB)
Szablony naklejek - Zakup współfinansowany (2,29 MB)

 

Dokumenty do pobrania


Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027
Karta Wizualizacji Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (5,94 MB)

Zakres wsparcia programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach celu polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych został określony na podstawie licznych dokumentów diagnostycznych, które pozwoliły na przeprowadzenie analizy regionalnych potrzeb i wyzwań i odpowiednie spriorytetyzowanie interwencji, w zgodzie z regulacjami dotyczącymi polityki spójności w perspektywie 2021-2027:

Archiwum

Strona 2 z 9
 
Top