Ogłaszamy konkurs z Poddziałania V.4.2 poświęcony przeciwdziałaniu degradacji środowiska.

Data publikacji: 14.12.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia 5 lutego 2016 r. (w godz. 08:00-15:00).

Miejsce składania wniosków


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1407 – XIV piętro)


Sposób składania wniosków
Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej oraz elektronicznej  (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu)

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
- organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe
- organizacje pozarządowe
- jednostki naukowe
- szkoły wyższe
- przedsiębiorcy
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
- Lokalne Grupy Działania

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:
- budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych ( w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze).
Wyłącznie  jako  element  wyżej  wymienionych  typów  projektów  możliwe  jest  opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.


Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku  nr IV do Regulaminu konkursu.

Finanse


Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 640 000,00 Euro (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy Euro),
tj. 24 043 884,00 PLN, (kurs Euro  = 4, 2631 PLN z dnia 27 listopada 2015 r.).

Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu548.69 KB
(Załącznik nr 2 – Regulamin Konkursu Zamkniętego)
docWzór formularza wniosku o dofinansowanie538.5 KB
(Załącznik nr I do Regulaminu Konkursu)
docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie160 KB
(Załącznik nr II do Regulaminu Konkursu)

pdfWzór umowy o dofinansowanie555.98 KB
(Załącznik nr III do Regulaminu Konkursu)
pdfKryteria wyboru projektów290.73 KB
(Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu)
pdfLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu212.14 KB
(Załącznik nr V do Regulaminu Konkursu)
pdfZasady przygotowania studium wykonalności348.09 KB
(Załącznik nr VI do Regulaminu Konkursu)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.;
 3. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 799/15 z dnia 21.07.2015 r., zmienioną Uchwałą Nr 1328/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25.11.2015 r.
 4. Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO)
 2. dane Wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu .

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim, dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

 
Top