Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 02.03.2017 r.

 


Informujemy, że wprowadzono zmianę do Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 3, pkt. 6 Regulaminu Konkursu otrzymał brzmienie:
„Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 EUR, co odpowiada kwocie 8 662 000,00 zł liczonej po kursie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 stycznia 2017 r. (1 EUR=4,3310 zł).”

pdfRegulamin konkursu ze zmianami z dnia 21.03.2017 r.554.85 KB


Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 
Top