Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź (Nabór nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-002/16)

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.11.2016 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 24 440 500,21 (w tym z EFRR 23 225 365,24 PLN) do kwoty 25 183 000,81 PLN (w tym z EFRR 23 968 161,04 PLN).

Informacje o projekcie


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 622/17 z dnia 22.05.2017 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości dwukrotnego uzupełnienia/korygowania wniosku na etapie oceny formalnej. Wprowadzony został również termin na dokonanie drugiej korekty (15 dni roboczych w § 6 pkt. 6 lit. i), co spowodowało konieczność wydłużenia terminu planowanego zakończenia oceny projektu (§ 2 pkt. 8) oraz wydłużenia terminu na ocenę formalną projektu do 105 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (§ 6 pkt. 4 lit. c).


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 433/17 z dnia 12.04.2017 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej z 55 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie do 75 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie w § 6 pkt 4 lit. c), w wezwaniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1579/16 z dnia 30 listopada 2016 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 1737/16 z dnia 28.12.2016 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. Zmiana dotyczy wydłużenia okres odniesienia dla sektora „Drogi” z 25 lat do 30 lat w § 5 pkt. 3 w wezwaniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1579/16 z dnia 30 listopada 2016 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-002/16 dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego

 
Top