Artykuły

Artykuły (113)

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-08. Ostatniej, istotnej aktualizacji dokonano 2018-01-17.

Portal jest częściowo zgodny z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych niżej niezgodności lub wyłączeń:

 • możliwe są sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty, opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na kilka faktów:
  - pochodzą z różnych źródeł,
  - są bardzo obszerne, tym samym wytwarzało je kilka komórek organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść,
  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone na serwisie mogą nie posiadać wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • z uwagi na ograniczenia systemowe redaktorzy na serwisie nie stosują znacznika lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2023-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z Wydziałem Komunikacji Funduszy Europejskich pod adresem poczty elektronicznej: promocja.rpo@lodzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 42 663 36 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa bez użycia myszki. Strony serwisu oparte są o strukturę nagłówków, umożliwiającą szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisie. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • wiadomości,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • wyszukiwarki dotacji,
 • deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,
 • treści,
 • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się powiekszyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

W serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego znajdują się pliki do pobrania. Niektóre z nich pochodzą z instytucji zewnętrznych (tj. instytucji pośredniczących). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

W przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

W serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomoca skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększanie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wada wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces

Staramy sie zapewnić dostepność naszego serwisu, jednak jeżeli znajdziesz błędy, lub masz uwagi i chcesz nam pomóc poprawić Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: promocja.rpo@lodzkie.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatwyny sposób dostępu do informacji.

W pzypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich mozliwości skarbę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znajdujący się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • odpowiednie oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Dostepność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biurze Podawczym. Tam zainstalowany został softphon połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,
 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Aby klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie:
do Biura Podawczego:

 • e-mailowo na adres info@lodzkie.pl,
 • osobiście - al. Piłsudskiego 8 - parter, (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00)
 • telefonicznie - 42 663 33 80 lub 695 356 594,
  lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:
 • e-mailowo, osobiście lub telefonicznie.

W zgłoszeniu należy podać m.in.:

 • imię i nazwisko klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
 • kontakt do klienta,
 • komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.

Aplikacja mobilna

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

 

 

 

 

%AM, %26 %443 %2020 %11:%Maj

Harmonogram na 2020 rok

 

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.
Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2020 roku, natomiast nabór rozpocznie się w grudniu 2020 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące zakupu lub modernizacji taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych (w ramach projektu możliwe będzie wsparcie dla zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru).
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ok. 8 mln EUR.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o rezygnacji z ogłoszenia dwóch konkursów zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok w ramach:

 • Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii,
 • Działania V.2 Gospodarka odpadami.

Jednocześnie planuje się organizację konkursów w powyższych obszarach w przyszłym roku. Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie naborów na 2021 rok, który zostanie opublikowany do 30 listopada br. Zachęcamy do śledzenia komunikatów na naszej stronie internetowej, w celu uzyskania dalszych informacji.

 


13 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1135/20 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.
Dokument obowiązuje od 13 listopada 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

%PM, %11 %528 %2020 %13:%Maj

Ankieta oceny

Szanowni Państwo!

Miło nam było gościć Państwa na spotkaniu informacyjnym realizowanym przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Państwa opinia jest dla nas ważna i pozwoli nam poznać Państwa zdanie nt. jakości spotkania.

Ankieta jest anonimowa. Zebrane pojedyncze informacje będą traktowane jako poufne, a wyniki badania udostepnione jedynie w postaci zbiorczej.

Ankieta oceny spotkania informacyjnego


Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola oznaczone "*". Pola oznaczone "**" to pola opcjonalne. Prosimy o ich wypełnienie w przypadku oceny "niskiej", lub "bardzo niskiej". Wybrane pola opcjonalne można również wykorzystać do przekazania nam uwag i propozycji dotyczących przyszłych spotkań informacyjnych.
1. JAK OCENIA PAN(I) SPOTKANIE INFORMACYJNE?
2. JAK OCENIA PAN(I) TRENERA/TRENERÓW PROWADZĄCYCH/PROWADZĄCEGO SPOTKANIE INFORMACYJNE?
3. JAK OCENIA PAN(I) STRONĘ ORGANIZACYJNĄ SPOTKANIA INFORMACYJNEGO?
4. JAKĄ TEMATYKĄ SZKOLEŃ JEST PAN(I) ZAINTERESOWANY(A) W PRZYSZŁOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY ZAWODOWEJ?
5. UWAGI (co powinno zostać zmienione, czy któryś z tematów wymagał poszerzenia lub ograniczenia itp.?)
6. METRYCZKA
captcha
Przeładuj
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

zestawienie znakow2

polska flagax100

Bezpieczeństwo - czy nie o to w życiu chodzi? Aby je wspomagać w 1991 roku powołano do życia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Jednym z "trybików" systemu jest OSP Wola Krzysztoporska. Dzęki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich jednostkę wzmocnił nowy wóz bojowy, wraz z wyposażeniem.

Projekt pozwala zminimalizować ewentualne skutki awarii w zakładach podwyższonego ryzyka, zdażeń drogowych i kolejowych, a także zagrożeń niesionych przez przyrodę. Druhowie z OSP Wola Krzysztoporska strzegą nie tylko bezpieczeństwa ludzi, ale również cennych kopleksów przyrodniczych obszaru Natura 2000.

Od razu można wziąć głębszy oddech i poczuć się bezpiecznie.

 

wielka brytania flagax100

Security - isn't that what life is about? To support them, the National Rescue and Fire Fighting System (KSRG) was established in 1991. One of the "cogs" of the system is OSP Wola Krzysztoporska.  With the financial support from European Funds, the unit has been modernized by new firetruck along with its equipment.

The project allows to minimize the possible effects of failures in high-risk plants, road and rail incidents, as well as threats posed by nature. Firemans from the OSP Wola Krzysztoporska not only protect the safety of people, but also valuable natural complexes of the Natura 2000 area.

You can take a deep breath and feel safe immediately.

 

 

polska flagax100

"Felek" to największy budynek socjalny w Bełchatowie. Mieszka w nim 112 rodzin. Czy taki budynek może być nowoczesny? Czy może nas czymś zaskoczyć? Zacznijmy od początku.

Władze Bełchatowa wystąpiły o dofinansowanie na termomodernizację budynku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W ten sposób do "Felka" "popłynęło" niemal 3 mln. złotych.

Zakres przeprowadzonych prac jest bardzo szeroki. Budynek został ocieplony i uzyskał nową fasadę. Wymieniono pokrycia dachowe i zamontowano zawory termostatyczne. Całość dopełniają nowe drzwi zewnętrzne oraz zmodernizowany węzeł ciepłowniczy. To jednak nie wszystko.

Blok przy Czaplinieckiej 44D wyposażono w panele fotowoltaiczne, a także system wentylacji mechanicznej. Panele produkują energię elektryczną (również w pochmurne dni), która jest wykorzystywana do zasilania pomp ciepła odpowiedzialnych za podgrzewanie wody użytkowej. System wentylacji odprowadza zużyte powietrze z pomieszczeń, wdmuchując w zamian świeże, z zewnątrz. Wszystkimi udogodnieniami steruje system zarządzania mediami. Można nim sterować zdalnie, z poziomu przeglądarki internetowej.

Czujecie się zaskoczeni? Pewnie tak.

Dzięki Funduszom Europejskim "Felek" stał się nowoczesny i energooszczędny. Koszty ekspoloatacji znacząco zmalały, a mieszkańcom żyje się wygodniej. Zmniejszyło się również obciążenie dla środowiska. Jak widać same plusy.

wielka brytania flagax100

"Felek" is the largest social building in Bełchatów. 112 families live there. Can such a building be modern? Can it surprise us with something? Let's start from the beginning.

The authorities of Bełchatów applied for co-financing for thermo-modernization of the building from the Regional Operational Program of the Łódź Voivodeship. In this way almost 3 million PLN flowed to "Felek".

The scope of work carried out is very wide. The building was insulated and acquired a new facade. The roofing was replaced and thermostatic valves installed. Everything was completed by new external doors and a modernized heating node. However, this is not all.

The block at Czapliniecka 44D is equipped with photovoltaic panels as well as a mechanical ventilation system. The panels produce electricity (also on cloudy days), which is used to power heat pumps responsible for heating utility water. The ventilation system removes used air from the rooms, blowing fresh in from the outside instead. All facilities are controlled by the media management system. It can be controlled remotely from a web browser.

Do you feel surprised? Probably so.

"Felek" has become modern and energy-saving by the European Funds. Maintenance costs have decreased significantly, and residents are more comfortable living. The burden on the environment has also decreased. As you can see all the pros.

 

polska flagax100

Czy wiecie, że w Bełchatowie można upawiać turystykę?

Dzięk Funduszom Europejskim Bełchatów stworzył bardzo ciekawe szlaki turystyczne. W ramach projektu szlaki dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawych, wybudowano Jabłoniowy Sad, czy zakupiono audioprzewodniki ze scenariuszami wycieczek. Dla ułatwienia wędrówek na szlakach turystycznych pojawiła się również mała architektura.

Nowymi produktami turystycznymi został: szlak rodzinny, sportowo-turystyczny, historyczny, czy też wspomniany wcześniej Jabłoniowy Sad.

Zatem, zapraszamy turystów i wszystkich chętnych do Bełchatowa - miasta tylko dobrych re:akcji. Napewno nie będziecie się tam nudzić, a przy okazji przekonacie się jak zmienia się nasze województwo dzięki Funduszom Europejskim. Aby wzmóc Waszą chęć odwiedzin Bełchatowa prezentujemy kilka widoków tego wyjątkowego miejsca.

wielka brytania flagax100

Do you know that you can enjoy tourism in Bełchatów?

With the help of European Funds, Bełchatów has created very interesting tourist routes. As part of the project, the routes were adapted to the needs of people with disabilities, the Jabłoniowy Sad was built, or audio guides with trip scenarios were purchased. To facilitate hiking, small architecture also appeared on tourist routes.

We can discover new tourist products: the family trail, sport and tourist trail, the historical trail, or the previously mentioned Jabłoniowy Sad.

Thus, we invite tourists and everyone willing to Bełchatów - a city of only good re:action. You will certainly not be bored there, and by the way you will see how our province is changing with the European Funds. To increase your desire to visit Bełchatów, we present several views of this unique place.

polska flagax100

To przykład projektu w którym inicjatywa małego przedsiębiorcy przyczyniła się do zmniejszenia zaangażowania konwencjonalnych paliw i wzrostu wykorzystania OZE w produkcji energii. Infrastruktura w projekcie współpracuje z istniejąca siecią. Energia będzie przeznaczona na potrzeby własne gabinetu a w części na sprzedaż. Zarządzający tą infrastrukturą współpracuje z operatorem sieci (w zakresie części energii przeznaczonej na sprzedaż). To jedna z wielu inwestycji podejmowanych w ramach unijnych dofinansowań pokazująca , że zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość jak istotne są działania proekologiczne.

wielka brytania flagax100

This is an example of a project in which the initiative of a small entrepreneur has contributed to reducing the involvement of conventional fuels and increasing the use of renewable energy in energy production. The infrastructure in the project works with the existing network. The energy will be used for the cabinet's own needs and partly for sale. The manager of this infrastructure cooperates with the network operator (in the scope of the part of energy intended for sale). This is one of many investments undertaken under EU funding showing that both public institutions and entrepreneurs are increasingly aware of the importance of pro-ecological activities.

%AM, %13 %367 %2020 %08:%Lut

Z

ZIT

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To narzędzie pojawiło się po raz pierwszy w obecnej perspektywie finansowania. Dzięki temu narzędziu miasta i sąsiadujące z nimi jednostki administracyjne mogą wspólnie realizować projekty – także te łączące działania z EFRR i EFS. ZIT pozwala również na wyjście poza sztywne granice administracyjne – jednym słowem daje beneficjentom dużo większą elastyczność, co przekłada się na lepsze dopasowanie projektów do rzeczywistości.

%AM, %13 %367 %2020 %08:%Lut

W

Wkład własny

– Unia Europejska da nam pieniądze, ale chce, żebyśmy my (Beneficjenci) też się dołożyli. Ta część kosztó w, którą ponosi beneficjent to wkład własny.

Wskaźniki

– skąd będziemy wiedzieć czy projekt się udał? Pozwalają to zmierzyć wskaźniki, czyli miara celów, jakie mają zostać osiągnięte.

%AM, %13 %366 %2020 %08:%Lut

S

Spin off

– wielbiciele kinematografii, szczególnie tej opowiadającej o superbohaterach, znają ten termin. W tym wypadku nie chodzi o film rozszerzający historię jednego z wątków innego filmu, choć sam mechanizm jest podobny. Spin off w terminologii Funduszy Europejskich to firma powstała w wyniku usamodzielnienia się pracownika/pracowników firmy macierzystej. Często takie firmy „pączkują” z firm, które prowadzą aktywną działalność B+R (patrz –> B+R), a nowa firma zajmuje się perspektywiczną technologią opracowaną w jednostce macierzystej.

Start–up

– najprościej mówiąc – nowa firma, przedsiębiorstwo w początkowym okresie rozwoju. W węższym znaczeniu – przedsiębiorstwo oferujące innowacyjny produkt, obarczone dużym ryzykiem ze względu na nieprzewidywalność rynku. Start–up to ulubiona forma działalności młodych specjalistów, szczególnie z branży IT. To także zjawisko kulturowe związane ze specyficznym słownictwem, kulturą pracy, zwyczajami. Start–upową atmosferę znakomicie oddaje np. serial „Silicon Valley”.

Subsydiarność

– Unia Europejska tak naprawdę nie chce wszystkiego robić sama, na poziomie wspólnotowym. Zasada subsydiarności mówi o tym, że działania powinny być podejmowane na tym poziomie tylko wtedy, jeśli będzie się to wiązało z wyższą skutecznością i efektywnością niż w przypadku działań na poziomie państw.

SZOOP

– wbrew pozorom nie chodzi o średniej wielkości ssaka, ale o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ. Ten dokument to kompendium wiedzy o działaniach w ramach RPO WŁ. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje, które przydadzą Ci się do przygotowania wniosku: kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie działania mogą być dofinansowane i nie tylko. Dobrze zacząć swoją przygodę z Funduszami Europejskimi od lektury SZOOP.

Strona 4 z 9
 
Top