Artykuły

Artykuły (124)

%PM, %19 %529 %2021 %13:%Kwi

Zapoznaj się z dokumentami
%AM, %23 %487 %2021 %11:%Lut

Fundusze w latach 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

 

Nabory

 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2021 r.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

logo FE Program Regionalny rgb 1

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

znak barw rp poziom szara ramka rgb

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

UE EFRR rgb 1

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

FE poziom pl 1 rgb
 

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

 • projektów realizowanych w ramach kilku programów - zastosuj wspólny znak Fundusze Europejskie.

    
logo FE 1   

 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności - zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy.

www UE EFSI rgb 1

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej musisz  zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do  rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa wraz z napisem „Województwo Łódzkieƒˆ" umieszczasz pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

ciag feprreg rrp wl ueefrr 01

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa, który wraz z napisem „Województwo Łódzkie" tworzy jeden znak.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Ze wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik).

Tablice informacyjne i pamiątkowe

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności określiliśmy wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji. Szczegółowych informacji dotyczących stosowania i budowy znaków szukaj w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-20206.33 MB.

Wzory znaków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

pdfKarta Wizualizacji dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego1.23 MB

W jaki sposób oznaczać projekty realizowane w ramach REACT-EU

Jeśli realizujesz projekt, w którym występuje dofinansowanie z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU, zastosuj następujące oznaczenia:

 • znak Funduszy Europejskich z nazwą właściwego programu,
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 • znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego dofinansowany jest projekt,
 • informację słowną „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”,
 • herb lub oficjalne logo promocyjne województwa, jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny

Herb lub oficjalne logo promocyjne województwa muszą być stosowane zgodnie z wzorami wskazanymi na stronach internetowych programów regionalnych.

Przykładowe zestawienie znaków:

zestawienie znakow z dopiskiem

Informacja, że dany projekt jest wspierany w ramach REACT-EU, powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Umieść ją także na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie internetowej.

zipWzór plakatu informacyjnego 2.31 MB
zipWzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej 80x120 cm 1.28 MB
zipWzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej 200x300 cm 1.8 MB

Logo do pobrania

Funduszy Europejskich

zipZnak Funduszy Europejskich (wersja polska)12.25 MB

zipZnak Funduszy Europejskich (wersja angielska)13.72 MB

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu

zipProgramy Regionalne11.29 MB
zipZnak Punktu Informacyjnego11.9 MB

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej        

zipBarwy Rzeczypospolitej Polskiej15.72 MB

Znak Unii Europejskiej

zipZnak Unia Europejska (wersja polska i angielska)12.74 MB 
zipZnak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (wersja polska i angielska)18.43 MB
zipZnak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym (wersja polska i angielska)14.61 MB
zipZnak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska) 17.47 MB

Zestawienia znaków (zalecane po 1 stycznia 2021 roku)

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 57.29 MB

zip Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny 56.64 MB

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 58.24 MB

Znaki Województwa Łódzkiego (zalecane po 1 stycznia 2021 roku)

zipZnaki Województwa Łódzkiego (wersja polska i angielska, kolorowa) 6.59 MB

zipZnaki Województwa Łódzkiego (wersja polska i angielska, czarno-biała) 9.11 MB


Dokumenty

pdfStrategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

pdfKsięga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

%PM, %30 %693 %2020 %16:%Lis

Harmonogram na 2021 rok

19 października 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.

Dokument obowiązuje od 19 października 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok
Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – aktualizacja z dnia 02.11.2016 r.

Dnia 2 listopada 2016 r. Uchwałą nr 1330/16 Zarząd Województwa Łódzkiego zaktualizował „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.
Aktualizacja „Procedury” uwzględnia zmiany wynikające z doświadczeń w weryfikacji programów rewitalizacji i ma na celu uczynienie bardziej czytelnymi wymagań stawianych programom rewitalizacji przez „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (przede wszystkim gminom przygotowującym programy).

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.11.2016 r.1.6 MB

 

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – aktualizacja z dnia 31.08.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1000/16 zmieniającą Uchwałę Nr 279/16 przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Zmiana „Procedury” wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do zmiany Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Dodatkowo, na podstawie dotychczasowych doświadczeń w weryfikacji programów rewitalizacji oraz opinii przedstawionej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczącą sporządzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zaktualizowano załącznik nr 1 do Procedury – Listę sprawdzającą spełnienie wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji.

Zaktualizowana Procedura obowiązuje od 31 sierpnia 2016 r.

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31.08.2016 r.715.62 KB

 


 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą 279/16 przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO WŁ.

Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO WŁ

W ramach RPO WŁ 2014-2020 wspierane będą przedsięwzięcia, wynikające z kompleksowych, wieloletnich programów rewitalizacji zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ.

Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie Procedury weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, przyjętej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2016 r.

W związku z powyższym zwracamy się do gmin, aby od dnia 15 marca 2016 r. przekazywały opracowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na adres:

 • korespondencyjny – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem „PRI – Program rewitalizacji gminy…”),
 • e-mail – pr@lodzkie.pl (o temacie „PRI – Program rewitalizacji gminy…”).

W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości osobami do kontaktu są:

 • Natalia Kacprzak tel. 42 663 31 03,
 • Agnieszka Bednarska-Bernatek tel. 42 663 31 36,
 • Julita Sobala tel. 42 663 37 07.

 

Załącznik:

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,1.65 MB

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym, weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programu określonych w Załączniku do Wytycznych.

Programy rewitalizacji zamieszczane są w Wykazie zgodnie z kolejnością uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Należy pamiętać, że w Wykazie może znajdować się tylko jeden program rewitalizacji danej gminy. W przypadku aktualizacji programu zamieszczonego w Wykazie, gmina jest zobowiązana przedłożyć program do ponownej weryfikacji, jeżeli planuje uczestniczyć w konkursach w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w których pozytywna weryfikacja programu rewitalizacji warunkuje otrzymanie wsparcia lub stanowi o przyznaniu jakichkolwiek preferencji.

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji

%PM, %02 %500 %2020 %12:%Lis

Spotkania z rewitalizacją - zgłoszenia

 

17 lutego 2020 roku Województwo Łódzkie zawarło umowę z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego. Zadanie jest realizowane pn. „Spotkania z rewitalizacją”, a jego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji, jak również integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Tematyka „Spotkań z rewitalizacją”

Zaplanowane spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin będą prowadzone w 4 modułach tematycznych:

 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, m.in. prawo pierwokupu, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji,
 • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
 • dostępność w rewitalizacji.

Dla kogo/Adresaci wsparcia

Planowane spotkania edukacyjne skierowane są dla przedstawicieli wszystkich gmin województwa łódzkiego, tj. zarówno tych, które mają opracowany program rewitalizacji wpisany na listę programów pozytywnie zweryfikowanych pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i takich, które planują podjąć działania rewitalizacyjne w przyszłości.
Spotkania edukacyjne skierowane są zarówno do pracowników samorządowych, jak również do członków Komitetów Rewitalizacji oraz liderów lokalnych wspierających gminę w procesie rewitalizacji.

Czas trwania projektu

Cykl 20 spotkań został zaplanowany na okres od września 2020 r. do października 2021 r. i obejmie takie formy podnoszenia kompetencji jak: seminarium, warsztaty, wykład ekspercki, wizyta studyjna, gra terenowa. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo eksperckie, które będzie prowadzone m.in. w formie indywidualnych konsultacji dla gmin.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rozważana jest możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu i tym samym aneksowania podpisanej umowy dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Korzyści dla gminy

 • udział w darmowych seminariach, warsztatach, wykładach, wizytach studyjnych i praktycznych szkoleniach specjalistycznych;
 • bezpłatne wsparcie doradcze;
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i włączania społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych oraz dostępności w rewitalizacji (spotkania praktyków);
 • udział w projekcie, który integruje środowiska zajmujące się rewitalizacją.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego na adres rewitalizacja@lodzkie.pl lub telefonicznego z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej:

 • Ilona Piątek-Trzebińska 42 663 3110,
 • Agnieszka Bednarska-Bernatek 42 663 3173,
 • Katarzyna Kaczmarek 42 663 3103,
 • Paulina Lewandowska 42 663 3133,
 • Monika Urbaniak 42 663 3102.

 

 

 

%AM, %02 %497 %2020 %11:%Lis

Zespół ds. rewitalizacji

Zarządzenie Nr 30/23 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W skład Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego wchodzą:

 1. Przewodniczący - Tadeusz Polak
 2. Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Zakrzewska
 3. Koordynator - Ilona Piątek-Trzebińska
 4. Zastępca Koordynatora - Paulina Lewandowska
 5. Członkowie:
  - Jacek Kaźmierski
  - Joanna Zalewska
  - Małgorzata Drożdżal
  - Justyna Trzos-Lisicka
  - Monika Urbaniak
  - Jarosław Góralczyk
  - Katarzyna Kaczmarek
  - Dominika Lewandowska
  - Patrycja Maksymiuk
  - Jacek May
  - Piotr Rzeńca
  - Natalia Urbaniak
  - Piotr Zalewski.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na adres rewitalizacja@lodzkie.pl lub telefonicznego:

 • Ilona Piątek-Trzebińska 42 663 3110,
 • Paulina Lewandowska 42 663 3133,
 • Katarzyna Kaczmarek 42 663 3103,
 • Natalia Urbaniak 42 663 3103,
 • Monika Urbaniak 42 663 3102,
  w przypadku pytań z zakresu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej:
 • Joanna Zalewska 42 663 3620.
 • Justyna Trzos-Lisicka 42 663 3660.
%AM, %15 %391 %2020 %10:%Paź

Badanie klientów PIFE

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za skorzystanie z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dbając o jak najwyższe standardy jakości obsługi klienta oraz pragnąc odpowiedzieć na potrzeby klientów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety nt. konsultacji i udzielonej pomocy. Ankieta jest anonimowa, tzn. odpowiedzi zostaną przeanalizowane zbiorczo, a ich wyniki posłużą do oceny pracy poszczególnych Punktów Informacyjnych oraz do poprawienia oferowanych usług.

Wypełnienie ankiety trwa max. 5 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: pife@lodzkie.pl

 

Badanie klientów PIFE

Serdecznie zachęcamy do podzielenia się Państwa opinią o konsultacji w PIFE. Zajmie to tylko 5 minut, a nam pomoże dostosować usługi do Państwa oczekiwań.
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy konsultacji? Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza złą, niską ocenę, a 5 oznacza ocenę dobrą, wysoką.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.
Strona 4 z 9
 
Top