Poddziałanie X.2.1. Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 05.12.2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego anuluje z powodu wystąpienia zdarzeń niezależnych od IOK konkurs nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Powyższe działanie jest zgodne z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16, punkt 1. Postanowienia ogólne, zgodnie z którym IOK zastrzega możliwość anulowania ogłoszonego konkursu w uzasadnionych przypadkach, m.in.:

  • wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od IOK,
  • zmiany aktów prawnych lub wytycznych mających wpływ na proces wyboru projektów do dofinansowania.


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl, oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 
Top