Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.03.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lutomiersk”
 Wnioskodawca: Gmina Lutomiersk
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/17

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna”
 Wnioskodawca: Gmina Miasta Głowno
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/17

3. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”
 Wnioskodawca: Gmina Miasto Ozorków
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/17

4. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie”
 Wnioskodawca: Powiat Brzeziński
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/17

5. „Racjonalizacja zużycia energii-termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. etap II – część 1”
 Wnioskodawca: Miasto Łódź
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-005/17

6. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo- Widowiskowa w Dłutowie”
 Wnioskodawca: Gmina Dłutów
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-006/17

7. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33”
 Wnioskodawca: Powiat Pabianicki
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/17

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Status naboru

  • Aktualny: do 2017-06-29
 
Top