Harmonogram na 2020 rok

 

W związku z prowadzonymi w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pracami zmierzającymi do uruchomienia w III kwartale 2020 roku konkursu na kolejne wsparcie finansowania przedsiębiorców oraz przeprowadzoną analizą możliwości przesunięć alokacji w ramach RPO WŁ, istnieje konieczność zaktualizowania terminu rozpoczęcia naboru dla poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna zaplanowanego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Nowym terminem rozpoczęcia naboru jest wrzesień 2020 rok.

 


Ze względu na wyjątkową sytuację, jaką jest stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii COVID-19 konieczne stały się zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków na rok 2020.
Zmiany dotyczą:

  • Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne – ogłoszenie konkursu dla typu projektu 2 zostaje wstrzymane
  • Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane
  • Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane
  • Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane
  • Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
  • Poddziałanie XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie niniejszej strony internetowej, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 


20 października 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1058/20 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.

Dokument obowiązuje od 20 października 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok
Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

 
Top