Przyjęcie zmiany Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

W dn. 30 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 340/23 w sprawie przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
W dokumencie doprecyzowano zapisy Rozdziału 1 – Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków, w tym m.in. wprowadzono możliwość odstępstwa od zastosowania kwot ryczałtowych, jeśli wynikać to będzie z regulaminu wyboru projektów.
W Rozdziale 2 – Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach poszczególnych priorytetów i działań usunięto zapisy odnoszące się do cross-financingu w poszczególnych działaniach. Ponadto dodano zasady kwalifikowalności wydatków w ramach:

  • priorytetu FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP;
  • priorytetu FELD.02 Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego w:
    - Działaniu FELD.02.05 Odnawialne źródła energii;
    - Działaniu FELD.02.06 Odnawialne źródła energii – ZIT;
  • priorytetu FELD.09 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, działania FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji (typ projektu 1, 2, 3).

Poniżej zamieszczono:
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. (551 KB)

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-06-30
  • Temat dokumentu: Kwalifikowalność wydatków, Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top