System informatyczny CST 2021

 

IZ FEŁ2027 realizuje swoje funkcje przy wykorzystaniu Centralnego systemu teleinformatycznego, CST2021 udostępnionego przez ministra ds. rozwoju regionalnego.

Na ekosystem CST2021 składają się następujące aplikacje dla wnioskodawców/ beneficjentów:

  • WOD2021 – aplikacja wspierająca proces ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
  • SOWA EFS – aplikacja wspierająca proces ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
  • SL2021 Projekty – aplikacja, która umożliwia rozliczanie projektów
  • BK2021, Baza Konkurencyjności – aplikacja, która wspiera realizację zasady konkurencyjności
  • SM EFS, System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego – aplikacja wspierająca monitorowanie podmiotów i uczestników projektów (dot. EFS+)
 
Top