Spotkania z rewitalizacją - zgłoszenia

 

17 lutego 2020 roku Województwo Łódzkie zawarło umowę z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego. Zadanie jest realizowane pn. „Spotkania z rewitalizacją”, a jego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji, jak również integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Tematyka „Spotkań z rewitalizacją”

Zaplanowane spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin będą prowadzone w 4 modułach tematycznych:

 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, m.in. prawo pierwokupu, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji,
 • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
 • dostępność w rewitalizacji.

Dla kogo/Adresaci wsparcia

Planowane spotkania edukacyjne skierowane są dla przedstawicieli wszystkich gmin województwa łódzkiego, tj. zarówno tych, które mają opracowany program rewitalizacji wpisany na listę programów pozytywnie zweryfikowanych pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i takich, które planują podjąć działania rewitalizacyjne w przyszłości.
Spotkania edukacyjne skierowane są zarówno do pracowników samorządowych, jak również do członków Komitetów Rewitalizacji oraz liderów lokalnych wspierających gminę w procesie rewitalizacji.

Czas trwania projektu

Cykl 20 spotkań został zaplanowany na okres od września 2020 r. do października 2021 r. i obejmie takie formy podnoszenia kompetencji jak: seminarium, warsztaty, wykład ekspercki, wizyta studyjna, gra terenowa. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo eksperckie, które będzie prowadzone m.in. w formie indywidualnych konsultacji dla gmin.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rozważana jest możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu i tym samym aneksowania podpisanej umowy dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Korzyści dla gminy

 • udział w darmowych seminariach, warsztatach, wykładach, wizytach studyjnych i praktycznych szkoleniach specjalistycznych;
 • bezpłatne wsparcie doradcze;
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i włączania społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych oraz dostępności w rewitalizacji (spotkania praktyków);
 • udział w projekcie, który integruje środowiska zajmujące się rewitalizacją.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego na adres rewitalizacja@lodzkie.pl lub telefonicznego z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej:

 • Ilona Piątek-Trzebińska 42 663 3110,
 • Agnieszka Bednarska-Bernatek 42 663 3173,
 • Katarzyna Kaczmarek 42 663 3103,
 • Paulina Lewandowska 42 663 3133,
 • Monika Urbaniak 42 663 3102.

 

 

 

 
Top