Raport końcowy dotyczący ewaluacji pt. „System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów"

Menu kontekstowe

Data publikacji: 26.02.2018 r.

30 listopada 2017 roku podpisano protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnienie kryteriów wyboru projektów”.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Jej zakres czasowy objął okres od momentu uruchomienia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020 do 30 września 2017 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę: ITTI Sp. z o.o.
Głównym celem badania była weryfikacja systemu oraz procesu oceny i wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla RPO WŁ 2014-2020.

W toku realizacji niniejszego badania sporządzono 4 raporty cząstkowe obejmujące następujące okresy:
Raport cząstkowy nr 1 – od momentu uruchomienia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020 do 30 czerwca 2016 r.;
Raport cząstkowy nr 2 – od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
Raport cząstkowy nr 3 – od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.;
Raport cząstkowy nr 4 – od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.;

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • analiza danych zastanych (desk research);
  • panel ekspertów;
  • pogłębiony wywiad indywidualny (IDI);
  • zogniskowany wywiad grupowy (FGI);
  • analiza wielokryterialna systemu oceny wniosków;
  • wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI);
  • badanie kwestionariuszowe z wykorzystaniem Internetu  (CAWI)/wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI);

Raporty cząstkowe i raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top