Grupa robocza ds. Sprawiedliwej Transformacji

 

Grupa robocza ds. Sprawiedliwej Transformacji (dalej: Grupa) została powołana Uchwałą nr 9/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z dnia 24 maja 2023 r. (dalej: Komitet).
Celem działania Grupy jest wspieranie prac Komitetu, w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem Priorytetu 9 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

  1. gromadzenie, wymiana oraz analiza informacji;
  2. wypracowywanie i formułowanie wspólnych wniosków oraz zaleceń;
  3. opiniowanie projektów uchwał Komitetu;
  4. przedkładanie Komitetowi propozycji uchwał;

w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem Priorytetu 9 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.

Tryb pracy Grupy określa Regulamin przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Grupy.

Skład osobowy Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Obsługę prac Grupy zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.

 
Top