Raport końcowy dotyczący badania pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3)

Menu kontekstowe

Data publikacji: 11.08.2022 r.

W dniu 15 lipca 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3).
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od marca 2022 r. do lipca 2022 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów, którzy byli osobami pracującymi w momencie przystąpienia do projektu.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR)
  • Badanie ilościowe (CATI/CAWI) z uczestnikami projektów
  • Badanie ilościowe (CATI/CAWI) z beneficjentami
  • Badanie jakościowe (TDI) z uczestnikami projektów

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top