Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn.„Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu" - raport końcowy

Menu kontekstowe

Data publikacji: 13.08.2019 r.

8 lipca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała konsorcjum firm: Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów, którzy byli zatrudnieni w momencie przystąpienia do projektu.

Celami szczegółowymi były:

  • Oszacowanie wartości wskaźnika pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu,
  • zidentyfikowanie form wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR);
  • Badanie ilościowe CAWI/CATI;
  • Badanie jakościowe IDI.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top