Grupa robocza ds. edukacji włączającej


Grupa robocza ds. edukacji włączającej (dalej: Grupa) została powołana Uchwałą nr 19/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Komitet) z dnia 14 września 2023 r.

Celem działania Grupy jest wspieranie prac Komitetu, w zakresie działań dotyczących edukacji włączającej, realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Do zadań Grupy roboczej należy w szczególności:

  1. wymiana doświadczeń w kontekście problemów, barier i trudności jakie napotyka się na etapie edukacji w stosunku do osób niepełnosprawnych w szczególności ze spektrum autyzmu, osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  2. podnoszenie poziomu wiedzy na temat edukacji włączającej, w tym zbieranie materiałów - dostępnych badań, diagnoz, danych statystycznych i opracowań w tym zakresie;
  3. kształtowanie i opiniowanie kryteriów wyboru projektów, w tym proponowanie kryteriów punktowych w stosunku do naborów odnoszących się do edukacji włączającej;
  4. opracowanie listy narzędzi wspomagających wdrożenie edukacji włączającej, jako materiału pomocniczego w tworzeniu projektów dotyczących edukacji włączającej.

Tryb pracy Grupy określa Regulamin przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Grupy.

pdfSkład osobowy Grupy roboczej ds. edukacji włączającej. (380 KB)

Obsługę prac Grupy zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.

 
Top